Pagina documente » Administratie publica » Administratia publica si personalitatea functionarului public

Despre lucrare

lucrare-licenta-administratia-publica-si-personalitatea-functionarului-public
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-administratia-publica-si-personalitatea-functionarului-public


Cuprins


Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1. Administraţia publică - definire, obiectul şi
conţinutul acesteia 12
1.1. Delimitări conceptuale. Obiectul si trăsăturile administraţiei
publice 12
1.2. Instituţii şi structuri ale administraţiei publice 14
1.2.1. Statul, instituţia supremă a administraţiei publice 14
1.2.2. Unităţile administrativ-teritoriale, ca structuri ale
administraţiei publice 15
1.3. Ştiinţa administraţiei publice ca domeniu epistemologic. Legătura
acesteia cu ştiinţa comunicării 17

CAPITOLUL 2. Funcţionarul public, elementul central al funcţionării şi al eficienţei administraţiei publice 19
2.1. Funcţionarul public - definiţie şi problematică 20
2.2. Aspecte ale pregătirii şi perfecţionării profesionale ale funcţionarului
public 23
2.3. Determinări ale personalităţii funcţionarului public necesare în
procesul comunicării 26
2.4. Mesajul în comunicare si cerinţele acestuia 28

CAPITOLUL 3. Comunicarea ca suport al formării şi dezvoltării
funcţionarului public 42
3.1. Comunicarea în procesul de formare a funcţionarului public 42
3.2. Comunicarea atribut al funcţionarului public 47
3.3. Comunicarea corectă - cerinţă profesională a funcţionarului public 49
3.4. Distorsiuni ale comunicării în organizaţie 53
3.5. Creşterea autorităţii funcţionarului public prin dezvoltarea
competenţei comunicaţionale 54

CAPITOLUL 4.Comunicarea în structurile organizaţionale de dimensiuni mici 58
4.1. Organizaţia de dimensiuni mici, mediu activ al comunicării în
structurile administraţiei publice 58
4.2. Funcţionarul public - figură centrală a procesului comunicaţional din
organizaţia de dimensiuni mici 63
4.3. Particularităţi ale comunicării dintre funcţionarul public si 71
subalterni 71
4.3.1. Importanţa procesului de comunicare pentru relaţia
funcţionarul public - subaltern 71
4.3.2. Determinări ale comunicării în structura organizaţională de 75
mică dimensiune 75

CAPITOLUL 5. CONCLUZII 84

BIBLIOGRAFIE 89

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

În fiecare judet si in municipiu Bucuresti se organizeaza o comisie consultativa, care este formata din prefect si presedintele consiliului judetean, subprefect si vicepresedintii consiliului judetean: secretarul general al prefecturii si secretarul general al judetului primarul municipiului resedinta de judet, respectiv primarul general, viceprimarii si secretarul general al municipiului Bucuresti primarii oraselor si comunelor din judet, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti: sefii compartimentelor din aparatul propriu de specialitate ale consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti: conducatorii regiilor autonome de interes judetean, ai sucursalelor, regiilor autonome de interes national si ai societatilor din judelui respectiv sau din municipiul Bucuresti precum si conducatorii altor structuri organizate in judet sau in municipiul Bucuresti.

LUCR?RI PUBLICE:

Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean. Lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobatele consiliul local sau de consiliul judetean si numai in baza unei licitatii publice, in limitele si in conditiile prevazute.

ADMINISTRAREA BUNURILOR:

Constituie patrimoniu unitatii administrativ-teritoriale, bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Bunurile fac parte din domeniul public si sunt inalienabile, inprescriptibile si insesizabile. Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Consiliul judetean coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI SI ORASULUI

Serviciile publice ale comunei sau orasului se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliile locale, pot organiza din proprie initiativa sau la initiativa primarului, comisii speciale de analiza si verificare pe o perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare,obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotararea consiliului local.

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit, acesta se intruneste in sedinte ordinare lunare, la convocarea primarului, aceasta convocare se face in scris prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale, prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie.

Problemele privind bugetul local,administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului participarea la programele de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului,precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvamamentale, persoane juridice romane sau straine se discuta in sedinta publica. Dezbaterile din sedintele consiliului local se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu.

Hotararile privind bugetul local si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie.

ATRIBUTELE CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local are initiativa si chiar hotaraste in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date in competenta altor autoritati publice sau locale. Consiliul local are atributii care vizeaza sau aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, administreaza domeniul public si domeniul privat ai comunei sau orasului, hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau a orasului, contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive, sprijina in conditiile legii activitatea cultelor religioase, asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa.

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal,egal si direct, numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefecturii in functie de populatia comunei sau a orasului.

Nr. loc. ai comunei Nr. consilierilor

sau ai orasului