Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza activitatii economico financiare pe baza indicatorilor sintetici (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-activitatii-economico-financiare-pe-baza-indicatorilor-sintetici-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-activitatii-economico-financiare-pe-baza-indicatorilor-sintetici-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINSUL PROIECTULUI
Capitolul I - Prezentarea general( a SC DEMOPAN SA
1.1. Denumirea societ((ii. Form( juridic(. Constituirea societ((ii.
1.2. Obiectul de activitate.
1.3. Scurt istoric al unit((ii.
1.4. Patrimoniul unit((ii.
1.5. Organizare, conducere (i personal.
1.5.1. Organele de conducere.
1.5.2. Rela(iile cu furnizorii (i clien(ii.
1.6. Alte aspecte.
1.6.1. Situa(ia salaria(ilor.
1.6.2. Activitatea comercial(.
1.6.3. Poluarea.
Capitolul II - Analiza activit((ii economico-financiarea SC
DEMOPAN SA
2.1. Analiza obiectului de activitate.
2.2. Analiza diagnostic a principalilor indicatori.
2.2.1. Analiza produc(iei fizice.
2.2.2. Corela(ia cifrei de afaceri cu capacitatea de produc(ie.
2.2.3. Analiza venituri - costuri.
2.2.4. Analiza resurselor umane.
2.3. Analiza activit((ii societ((ii pe baza indicatorilor sintetici (n perioada
1993 - 1995.
Capitolul III - Rela(iile sociale - poten(ial de valoare al unei
(ntreprinderi
3.1. Rela(iile sociale - rezultat al interac(iunii resurselor umane.
3.1.1. Conceptul de "resurse umane".
3.1.2. Rela(iile umane - con(inut (i implica(ii.
3.2. Climatul social, satisfac(ia angaja(ilor cu privire la munca pe care o
desf((oar(.
3.3. Rela(iile sociale (n contextul utiliz(rii eficiente a for(ei de munc(.
3.3.1. Dialogul social. Participarea salaria(ilor la dialogul social.
3.3.2. Conflictele sociale (n (ntreprindere (i posibilit((ile de
rezolvare a acestora.
Capitolul IV - Managerii (ntreprinderii
4.1. Conceptul de "manager".
4.2. Conceptul de "leadership".
4.3. Evolu(ia personalit((ii managerului.
4.4. Rela(iile manager - grupe de munc(.
Capitolul V - Rela(iile umane (i structura organiza(ional(
5.1. Organizarea formal(, organizare informal( - caracteristici ale aceleia(i
colectivit((i.
5.1.1. Organizarea formal(- structura de baz( a oric(rei (ntreprinderi.
5.1.2. Organizarea informal( - suportul organiz(rii informale.
5.2. Comportamentul individual (i de grup - factor determinant al rela(iilor
sociale.
5.2.1. Comportamentul individual.
5.2.2. Stilul de comportament al conduc(torilor.
5.2.3. Comportamentul de grup.
5.3. Comunicarea managerial(.
Capitolul VI - Rela(iile umane (n viitor

Alte date

?Capitolul I

PREZENTAREA GENERAL? A

S.C. "DEMOPAN" S.A.

1.1 Denumirea societ((ii. Form( juridic(. Sediul.

Constituirea societ((ii comerciale.

Denumirea societ((ii este S.C. DEMOPAN S.A. Br(ila. Societatea este persoan( juridic( roman(, avand forma juridic( de societate pe ac(iuni.

Sediul societ((ii este (n Romania, jud. Br(ila, str. Vadul Rizeriei, nr.2.

Constituirea societ((ii a fost aprobat( prin H.G. 1353 din 27 decembrie 1990 sub numele de S.C. DEMOPAN S.A. BRAILA ca urmare a Legii 15/1990 (i a Legii 31/1990 privind organizarea unit((ilor economice (n regii autonome (i societ((i comerciale.

Societatea comercial( este (nregistrat( la Oficiul Comer(ului - Br(ila (n Registrul Comer(ului sub nr. J.09.48 la data de 11 februarie 1991. La constituire, capitalul era integral de stat iar din 1993 -70% a trecut la FPS (i 30% la FPP.

In 1995 societatea s-a privatizat prin metoda MEBO (i (n prezent este societate comercial( cu capital privat.

1.2. Obiectul de activitate

S.C. DEMOPAN S.A. Br(ila activeaz( (n domeniul industriei alimentare (i are ca obiect de activitate: