Pagina documente » Recente » Aspecte teoretice si practice privind dreptul la salariu

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1: NO?IUNI PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI 4
1.1. SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN ROMÂNIA 5
1.1.1. Notiunea sistemului de salarizare 5
1.1.2. Salariul in România 5
1.2. COMPONENTELE SISTEMULUI DE SALARIZARE 7
1.2.1. Salariul de baza 7
1.2.2. Sporurile 8
1.2.3. Adaosurile la salarii si premiile 9
1.3. FORMELE DE SALARIZARE 10
1.3.1. Notiunea si clasificarea formelor de salarizare 10
1.3.2. Salarizarea in functie de rezultatele muncii 11
1.3.3. Salarizarea dupa timp 14
CAPITOLUL II: 15
PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMELOR DE SALARIZARE 15
2.1.PRINCIPIUL EGALIT??II DE TRATAMENT ÎN STABILIREA SALARIULUI (LA MUNCA EGAL?, SALARIU EGAL) 15
II.2.PRINCIPIUL CONFIDEN?IALIT??II STATULUI 18
II.3.PRINCIPIUL NEGOCIERII SALARIULUI 19
II.4.PRINCIPIUL GARANT?RII SALARIULUI MINIM 21
II.5.PRINCIPIUL SALARIZ?RII DIFEREN?IAT? DUP? CONDI?IILE DE MUNC? 22
II.6.PRINCIPIUL INDEX?RII ?I COMPENS?RII SALARIILOR 22
II.7.PRINCIPIILE STABILIRII SALARIILOR PERSONALULUI DIN AUTORIT??ILE ?I INSTITU?IILE PUBLICE FINAN?ATE INTEGRAL SAU ÎN MAJORITATE DE LA BUGETUL DE STAT, BUGETELE LOCALE ?I BUGETELE FONDURILOR SPECIALE PRIN ACTE NORMATIVE 24
CAPITOLUL III.. MODALIT??I DE SALARIZARE 25
III.1.SALARIZAREA PRIN NEGOCIERE 25
III.2.SALARIZAREA PERSONALULUI DIN INSTITU?IILE PUBLICE PRECUM ?I DIN CELELALTE UNIT??I BUGETARE 27
III.2.1. Salarizarea personalului didactic ?i personalului auxiliar 28
III.2.2. Salarizarea func?ionarilor publici 29
III.2.3. Salarizarea func?ionarilor publici cu statul special din sistemul administra?iei penitenciarelor 37
III.2.4. Salarizarea personalului din organele autorita?ii judecatore?ti 38
CAPITOLUL IV: REGULI PRIVIND PLATA SALARIILOR 40
1V.1. CONDI?II PRIVIND PLATA SALARIILOR 42
1V.2. CONTRIBU?IILE ANGAJATULUI ?I CONTRIBU?IILE ANGAJATORULUI 43
1V.2.1. Impozitul pe veniturile din salarii 44
VI.2.2. Contribu?ia de asigurari sociale de stat 48
1V.2.3. Contribu?ia pentru concedii ?i indemniza?ii 51
1V.2.4. Contribu?ia de asigurari sociale de sanatate 52
1V.2.5. Contribu?ia la bugetul asigurarilor pentru ?omaj 54
1V.2.6. Fondul de garantare pentru plata crean?elor salariale 56
1V.2.7. Asigurarea pentru accidente de munca ?i boli profesionale 58
CONCLUZII ?I PROPUNERI 61
BIBLIOGRAFIE 66

EXTRAS DIN DOCUMENT

III.2.4. Salarizarea personalului din organele autorita?ii judecatore?ti {p}

CAPITOLUL IV: REGULI PRIVIND PLATA SALARIILOR {p}

1V.1. Condi?ii privind plata salariilor {p}

1V.2. Contribu?iile angajatului ?i contribu?iile angajatorului {p}

1V.2.1. Impozitul pe veniturile din salarii {p}

VI.2.2. Contribu?ia de asigurari sociale de stat {p}

1V.2.3. Contribu?ia pentru concedii ?i indemniza?ii {p}

1V.2.4. Contribu?ia de asigurari sociale de sanatate {p}

1V.2.5. Contribu?ia la bugetul asigurarilor pentru ?omaj {p}

1V.2.6. Fondul de garantare pentru plata crean?elor salariale {p}

1V.2.7. Asigurarea pentru accidente de munca ?i boli profesionale {p}

CONCLUZII ?I PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Sistemul de salarizare poate fi considerat unul din mecanismele de armonizare a experien?elor, obiectivelor ?i a?teptarilor contradictorii care intervin in func?ionarea intreprinderilor.

Dupa cum se men?ioneaza in literatura de specialitate sistemul salarial de baza reflecta tonul sau atmosfera din intreaga organiza?ie. Daca sistemul salarial de baza este perceput ca fiind corect ?i echitabil, atunci intreaga organiza?ie este vazuta in aceea?i lumina, situa?ia reciproca fiind de asemenea, adevarata.

Obiectivul prioritar al oricarui sistem de salarizare este de a stabili o structura ?i un sistem de plata echitabil pentru to?i angaja?ii in concordan?a cu munca lor ?i cu nivelul de performan?a pe care il ating. Cu toate ca acest obiectiv este foarte clar ?i deosebit de important, realizarea lui nu este o problema u?oara deoarece in administrarea salariilor pot sa apara numeroase probleme privind rela?iile umane. Nu este esen?ial ca sistemul de salarizare stimulativ sa fie corect din punct de vedere tehnic, ci angaja?ii sa fie convin?i de acest lucru.

Toate sistemele de salarizare stabilesc sub o forma sau alta, intr-un mod sau altul, o legatura intre ca?tig ?i rezultate, intre salariu ?i performan?a. Oricare ar fi principiile care stau la baza sistemului de salarizare se a?teapta, in general, ca muncitorul sa realizeze un anumit nivel de performan?a pentru a-?i pastra postul ?i aproape peste tot, promovarea intr-un post mai bine platit este subordonata rezultatelor ob?inute.

Sistemele de salarizare legate de rezultate se bazeaza pe o idee simpla ?i foarte raspandita a motiva?iei umane care consta in aceea ca, daca salariatul este interesat de bani ?i i se ofera un surplus de remunera?ie pentru un surplus de efort, el este dispus sa realizeze acest efort.

Actualul sistem de salarizare se bazeaza pe contractul individual de munca, pe care il considera izvorul principal al raportului de munca. Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabile?te in raport cu forma de organizare a unita?ii, modul de finan?are ?i caracterul activita?ii.

Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale, intre persoanele juridice sau fizice care angajeaza ?i salaria?i sau reprezentan?i ai acestora, in func?ie de posibilita?ile financiare ale persoanei care angajeaza. Fac excep?ie salariile conducatorilor de regii autonome, care se stabilesc de catre prganele imputernicite sa numeasca aceste persoane. Fiecare societate comerciala sau regie autonoma are deplina libertate sa-?i stabileasca, prin contractul colectiv de munca, propriul sistem de salarizare, sisteme de sporuri sau adaosuri ?i alte elemente pe care le considera necesare ?i stimulative, dar acordarea acestora se poate face numai din veniturile pe care societatea sau regia le realizeaza, toate aceste drepturi neputand fi acordate decat in raport cu munca depusa ?i cu eficien?a acesteia.

Prin munca prestata in condi?iile prevazute in contractul individual de munca, fiecare persoana are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului. Deci dreptul de salariu este garantat de lege, iar plata lui se face in bani, iar nu in produse sau servicii.

Salariile individuale se negociaza prin contracte individuale de munca, ?inandu-se seama de rezultatul negocierilor colective ?i de posibilita?ile financiare ale fiecarei societa?i la un moment dat.

Problema cea mai frecventa in domeniul salarizarii consta in evaluarea incorecta a func?iilor ?i a modului de stabilire a salariilor, ceea ce duce la neconcordan?a dintre venituri ?i munca depusa ?i creeaza probleme la negocierea salariilor, mai ales intre grupe de salaria?i.