Pagina documente » Stiinte Economice » Auditul public intern in Romania si elaborarea proiectului

Despre lucrare

lucrare-licenta-auditul-public-intern-in-romania-si-elaborarea-proiectului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-auditul-public-intern-in-romania-si-elaborarea-proiectului


Cuprins

Cuprins:
CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE .. 4
1.1. Definitia auditului public intern ... 4
1.2. Tipuri de audit ........ 4
1.3. Structurile de audit public intern in Rominia.. 4
1.3.1.Organizarea auditului public intern in Rominia ............. 4
1.3.2.Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice......... 5
1.4. Atributiile compartimentului de audit public intern ......... 5
CAPITOLUL 2. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI .......8
2.1. Norme de calificare...... .8
2.1.1.Carta auditului intern si Codul privind conduita etica
a auditorului intern ...........8
2.1.2. Independenta si obiectivitate ..... .8
2.1.3. Competenta si constiinta profesionala..........10
2.1.4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii .......... 12
2.2. Norme de functionare a auditului public intern 12
2.2.1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern... 12
2.2.2. Obiective aferente unei activitati de audit public intern .... 15
2.3. Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern ........ 16
2.4. Pregatirea misiunii de audit public intern ....... 18
2.4.1. Ordinul de serviciu .... 18
2.4.2. Declaratia de independenta ....... 18
2.4.3. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern ............ 18
2.4.4. Colectarea si prelucrarea informatiilor ......... 18
2.4.5. Identificarea obiectelor auditabile ............. 19
2.4.6. Analiza riscurilor ... 19
2.4.7. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii
de audit public intern ...... 23
2.4.8. Deschiderea interventiei la fata locului ........23
2.4.9. Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului ............. 24
2.5. Interventia la fata locului (munca de teren) ..... 24
2.5.1. Definire si etape .. 24
2.5.2. Tehnici si instrumente de audit public intern . 24
2.5.3. Dosarele de audit public intern .. 26
2.5.4. Revizuirea .......... 27
2.5.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern .... 27
2.5.6. Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului ........... 27
CAPITOLUL 3. RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN....... ...... 28
3.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit
public intern (raportul intermediar) ... 28
3.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern ............ 28
3.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern ....29
3.4. Reuniunea de conciliere ............29
3.5. Elaborarea Raportului de audit public intern ....... 29
3.6. Difuzarea Raportului de audit public intern ..... 29
3.7. Urmarirea recomandarilor ........ 29
3.7.1. Responsabilitatea structurii auditate ............ 30
3.7.2. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern 30
3.8. Supervizarea misiunii de audit public intern .... 30
3.9. PROCEDURILE
3.9.1. Procedura P - 01 Ordinul de serviciu........... 31
3.9.2. Procedura P - 02 Declararea independentei....32
3.9.3. Procedura P - 03 Notificarea privind declansarea misiunii de
audit public intern ......... 34
3.9.4. Procedura P - 04 Colectarea si prelucrarea informatiilor.... 35
3.9.5. Procedura P - 05 Analiza riscurilor.............. 36
3.9.6. Procedura P - 06 Elaborarea programului de audit ......... 38
3.9.7. Procedura P - 07 Sedinta de deschidere ........ 42
3.9.8. Procedura P - 08 Colectarea informatiilor...... 43
3.9.9. Procedura P - 09 Constatarea si raportarea iregularitatilor. 47
3.9.10. Procedura P - 10 Revizuirea documentelor de lucru...... 48
3.9.11. Procedura P - 11 Sedinta de inchidere........ 49
3.9.12. Procedura P - 12 Elaborarea proiectului de Raport de audit
public intern.. 50
3.9.13. Procedura P - 13 Transmiterea proiectului de Raport de audit
public intern... 51
3.9.14. Procedura P - 14 Reuniunea de conciliere... 52
3.9.15. Procedura P - 15 Raportul de audit public intern.......... 53
3.9.16. Procedura P - 16 Supervizarea. 55
3.9.17. Procedura P - 17 Difuzarea Raportului de audit public intern.......... 55
3.9.18. Procedura P - 18 Urmarirea recomandarilor 56
CAPITOLUL 4. RAPORTUL DE AUDIT INTERN . STUDIU DE CAZ .......... 58
CONCLUZII ..... 72
BIBLIOGRAFIE ....81

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE

1.1. Definitia auditului public intern

Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

1.2. Tipuri de audit

Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit:

a) Auditul de sistem - reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;

b) Auditul performantei - examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) Auditul de regularitate - reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile.

1.3. Structurile de audit public intern in Romania

1.3.1. Organizarea auditului public intern in Romania

În conformitate cu art. 4 din Legea privind auditul public intern, auditul public intern este organizat astfel:

a) UCAAPI - structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, constituita din compartimente de specialitate, in directa subordonare a Ministrului Finantelor Publice, avand atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, care efectueaza si misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale. UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI;

b) CAPI - organism cu caracter consultativ, constituit din 11 membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice, condus de un presedinte. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern in sectorul public;

c) Compartimentele de audit public intern din entitatile publice – structuri functionale de baza in domeniul auditului public intern, care exercita efectiv functia de audit public intern.

1.3.2. Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice

1.3.2.1 Compartimentul de audit public intern se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice, prin decizia persoanelor responsabile prevazute la art.9 din Legea auditului public intern, in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentelor norme, respectiv de la constituirea entitatii publice. Fac exceptie de la aceste prevederi institutiile publice mici, asa cum sunt definite acestea la art. 2, lit. j) din Legea privind auditul public intern, precum si acele entitati publice subordonate pentru care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neinfiintare a compartimentului de audit public intern.

1.3.2.2. Auditul entitatii publice subordonate care nu infiinteaza compartiment de audit public intern, in conformitate cu art.9, lit.c) din Legea auditului public intern, va fi efectuat de catre compartimentul de audit public intern de la nivelul ordonatorului ierarhic imediat superior.

1.3.2.3. Sarcina urmaririi conditiilor de institutie publica mica se face de catre conducatorul institutiei in cauza, care are obligatia sa instiinteze compartimentul de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale, de statutul sau.

1.3.2.4. Institutiile publice mici care au depasit pragul anual de 100.000 EURO, o perioada de 3 ani consecutiv, au obligatia de a-si constitui compartiment de audit public intern pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator. Entitatile publice, care au organizat compartimente de audit public intern proprii si devin institutii publice mici, trebuie sa instiinteze compartimentele de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale, de noul statut, in termen de 30 de zile de la indeplinirea conditiilor prevazute la art.2, lit. j) din Legea auditului public intern.

1.4. Atributiile compartimentului de audit public intern

În conformitate cu art.11 din Legea auditului public intern, atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entitatilor publice subordonate;

b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

Precizarile referitoare la atributiile de la literele a) si b) sunt prezentate la punctul 6, subpunctele 6.1.3, respectiv 6.1.1.

c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv din entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: - angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

- platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

- alocarea creditelor bugetare;

- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

- sistemele informatice.

d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, dupa cum urmeaza:

- entitatile publice subordonate transmit trimestrial in maxim 5 zile de la incheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare;