Pagina documente » Recente » Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NO?IUNI GENERALE PRIVIND VENITURILE ?I CHELTUIELILE 3
1.1. Defini?ii ?i concepte privind veniturile ?i cheltuielile 3
1.2. Recunoa?terea veniturilor ?i cheltuielilor 9
1.3. Tratamente contabile ?i fiscale privind veniturile ?i cheltuielile 13
CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA PROPRIU-ZISA A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA S.C.?FAUR?S.A. 20
2.1. Prezentarea S.C.?FAUR?S.A. 20
2.1.1.Date generale. 20
2.1.2. Capitalul social ?i obiectul de activitate 20
2.1.3. Structura organizatoric? a S.C.?FAUR?S.A. 21
2.1.4. Evolu?ia activit??ii firmei. 22
2.2. Fluxul de prelucrare a datelor ?n contabilitate 23
2.3. Modul de organizare a contabilit??ii la S.C.?FAUR?S.A. 27
2.3.1.Forma de contabilitate 27
2.3.2. Registre contabile utilizate 28
2.3.3. Contabilitatea imobiliz?rilor 28
2.3.4 Contabilitatea stocurilor ?i a produc?iei ?n curs de execu?ie 29
2.3.5. Contabilitatea ter?ilor 29
2.3.6. Contabilitatea trezoreriei 31
2.4.Contabilitatea de venituri, cheltuieli ?i rezultate 31
2.4. Intocmirea si redactarea Bilantului Contabil 33
2.4.1. Reglement?ri juridice privind ?ntocmirea, verificarea ?i certifcarea bilan?ului contabil 34
2.5. Lucrari preliminare ?ntocmirii bilan?ului contabil 35
2.5.1. Stabilirea balantei conturilor ?nainte de inventariere 36
2.5.2. Inventarierea general? a patrimoniului 36
2.5.3. Contabilitatea operatiunilor de regularizare 39
2.5.4. Stabilirea balan?ei conturilor dup? inventariere 42
2.5.5. Determinarea rezultatului cu ajutorul contului de profit ?i pierdere 42
2.5.6. Repartizarea profitului 43
2.6. Redactarea ?i certificarea bilantului contabil 44
2.7. Analiza situa?iei patrimoniale 46
2.7.1. Analiza situa?iei generale a patrimoniului pe baza structurii activului ?i pasivului bilan?ului ?ntreprinderii 46
2.7.2. Analiza patrimoniului net (propriu) ?i a resurselor de fina?are 48
2.7.3. Structura patrimoniului pentru calculul fondului de rulment la 31.12.2011 ?i stabilirea echilibrului financiar 50
2.8. Analiza situa?iei financiare 53
CAPITOLUL 3: STUDIU DECAZ - ?NREGISTRAREA ?N CONTABILITATE A VENITURILOR, CHELTUIELILOR ?I REZULTATELOR LA S.C.?FAUR?S.A. 57
3.1. Purt?torii primari de informa?ii privind veniturile, cheltuielile ?i rezultatele 57
3.2. Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea veniturilor ?i cheltuielilor 59
3.3. ?nregistr?ri curente privind cheltuielile 59
3.4. ?nregistr?ri curente privind veniturile 61
3.5. Elemente privind controlul veniturilor ?i cheltuielilor 63
3.6. Sistemul de raportare financiar? privind veniturile ?i cheltuielile 63
CONCLUZII 65
BIBLIOGRAFIE 67

EXTRAS DIN DOCUMENT

2.5.6. Repartizarea profitului {p}

2.6. Redactarea si certificarea bilantului contabil {p}

2.7. Analiza situatiei patrimoniale {p}

2.7.1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului bilantului intreprinderii {p}

2.7.2. Analiza patrimoniului net (propriu) si a resurselor de finatare {p}

2.7.3. Structura patrimoniului pentru calculul fondului de rulment la 31.12.2011 si stabilirea echilibrului financiar {p}

2.8. Analiza situatiei financiare {p}

CAPITOLUL 3: STUDIU DECAZ - ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR LA S.C.”FAUR”S.A. {p}

3.1. Purtatorii primari de informatii privind veniturile, cheltuielile si rezultatele {p}

3.2. Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea veniturilor si cheltuielilor {p}

3.3. Înregistrari curente privind cheltuielile {p}

3.4. Înregistrari curente privind veniturile {p}

3.5. Elemente privind controlul veniturilor si cheltuielilor {p}

3.6. Sistemul de raportare financiara privind veniturile si cheltuielile {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

În noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist, adica cuprinde contabilitatea financiara si de gestiune. Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al societatii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila este destinata utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancheri angajati, furnizori, clienti, guvern si institutiile sale, publicul.

În zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei contabile este strict necesara pentru a participa cu succes la via?a economica ?i chiar sociala a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmare?te stabilirea ?i analiza bilantului contabil, intrucat acesta este cel mai important ?i cel mai complex document al contabilita?ii, care „oglindeste” activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie sa verifice situatia lui la o anumita perioada de timp, iar bilantul contabil este metoda prin care comerciantul evalueaza intreaga sa activitate pe parcursul unui exercitiu financiar.

Desi contabilitatea are o existen?a de mai bine de o jumatate de mileniu, abia in secolul al XIX-lea, prin marile intreprinderi industriale ?i comerciale, incepe sa se analizeze ?i sa se masoare periodic patrimoniul, cu ajutorul bilantului, ?i rezultatul, cu ajutorul contului de profit ?i pierdere, deci, sa se faca distinctia intre capital ?i venit.

Într-o formula generala, bilantul este considerat ca un document ce permite sa se cunoasca, la un moment dat, patrimoniul unui comerciant, persoana fizica sau juridica.

Activitatea economica a societatii S.C.”FAUR”S.A.. se desfasoara pe baza unui program concretizat sub aspect financiar in bugete de venituri si cheltuieli.

Lucrarea abordeaza elemente ce se refera la standardele internationale de contabilitate, la ordonantele si hotararile Ministerului Finantelor accentuand ca organizarea contabilitatii se face potrivit Legii 82/1991, cu modificarile ulterioare.

Scopul acestei lucrari este de a prezenta informatii referitoare la contabilitatea veniturilor si determinarea rezultatului precum si la modalitatile de intocmire a situatiilor financiare.

Oferta anului

Reducere 2020