Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea mijloacelor fixe si a investitiilor la primaria oraseneasca

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-mijloacelor-fixe-si-a-investitiilor-la-primaria-oraseneasca
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-mijloacelor-fixe-si-a-investitiilor-la-primaria-oraseneasca


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Rolul si importanta primariei orasenesti ca ordonator principal de credite.......

..........1
1.1.Importanta primariei orasenesti ca ordonator principal de credite finantata din bugetul local ............

..........2
1.2.Organigrama de structura a primariei municipale si atributiile acesteia......

..........3
1.3.Atributiile compartimentului financiar-contabil in cadrul primariei orasenesti

..........8
1.4.Delimitarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ- teritoriale....

..........10


CAPITOLUL 2. Contabilitatea mijloacelor fixe la primaria oraseneasca oraseneasca....
..........13
2.1.Contabilitatea terenurilor din domeniul public si privat al primariei orasenesti...

..........13
2.2.Contabilitatea amenajarilor la terenurile din domeniul public si privat al primariei orasenesti.......

..........17
2.3.Contabilitatea mijloacelor fixe potrivit clasificatiei acestora........
..........18
2.3.1.Organizarea contabilitatii mijloacelor fixe............
..........18
2.3.2. Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe..
..........25
2.3.2.1. Operatiuni privind intrarile de mijloace fixe......
..........25
2.3.2.2. Operatiuni privind iesirile de mijloace fixe........
..........28
2.3.3.Inventarierea mijloacelor fixe............
..........30
2.3.4.Evaluarea mijloacelor fixe
..........32
2.4.Monografie contabila privind mijloacele fixe la Primaria Beius Bihor........

..........33


CAPITOLUL 3. Contabilitatea investitiilor la primaria oraseneasca...
..........38
3.1.Documentatia tehnico- economica privind finantarea investitiilor la primaria oraseneasca.

..........39
3.2.Finantarea investitiilor la primaria oraseneasca.............
..........42
3.3.Contabilitatea lucrarilor de investitii la primaria oraseneasca.......
..........43
3.4.Monografie contabila privind finantarea investitiilor la Primaria Beius Bihor.........

..........47


CAPITOLUL 4. Posibilitati de prelucrare automata a datelor...
..........50
4.1.Prezentarea interfetei cu utilizatorul....
..........50
4.2.Continutul bazei de date ......
..........56
4.3.Analiza critica a programului informatic......... .......
..........59
Concluzii si propuneri....
..........59
Anexe........
..........60
Bibliografie.
..........64

Alte date

?

CAPITOLUL 1

ROLUL SI IMPORTANTA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice. Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care apartin comunei, orasului sau judetului, dupa caz. Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice; ea este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.

Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din comune si orase si autoritatile administratiei publice de la nivel judetean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet.

În relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precum si intre consiliul local si primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

Autoritatile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitati autoritatilor administratiei publice locale in procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al crearii de noi servicii publice, fara asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pentru realizarea respectivelor responsabilitati.

Exercitarea competentelor si atributiilor stabilite prin lege revine autoritatilor administratiei publice locale care se gaseste cel mai aproape de cetatean.

În cadrul politicii economice nationale, orasele au dreptul la resurse proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le gestioneaza potrivit atributiilor ce le revin. Resursele financiare ale autoritatilor publice locale trebuie sa fie proportionale cu competentele si cu responsabilitatile prevazute de lege.

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale oraselor in conformitate cu principiul autonomiei locale; au dreptul ca, in limitele competentelor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate.

1.1. IMPORTANTA PRIM?RIEI OR?SENESTI CA ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE FINANTAT? DIN BUGETUL LOCAL

Primarul orasului indeplineste o functie de autoritate publica, el este conducatorul administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza, raspunde de buna functionare a administratiei publice locale. Primarul reprezinta orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

În calitatea sa de ordonator principal de credite, primarul are urmatoarele competente si raspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale potrivit legislatiei [1 Legea nr.189/1998 privind finantele publice local,art. 5 publicata in M.O. nr.404/1998 .] :

? elaborarea si aprobarea bugetului local la termenele stabilite;

? stabilirea, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale;

? urmarirea executiei bugetului local si rectificarea acestuia, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;

? stabilirea si urmarirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii in raspunderea unor agenti economici specializati sau servicii publice locale, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul cetatenilor;

? administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;

? angajarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din acestea;

? administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta;

? stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;

? elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetului local anual;

? organizarea si urmarirea efectuarii controlului financiar de gestiune asupra gestiunii proprii, gestiunilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea consiliului local.

Primarul este imputernicit prin lege sa asigure realizarea urmatoarelor atributii in legatura cu exercitarea prevederilor bugetului public:

- utilizarea creditelor bugetare;

- realizarea veniturilor;

- integritatea bunurilor incredintate unitatii pe care o conduce;

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare;

- folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat ;

- sa organizeze controlul financiar preventiv;

- sa asigure controlul financiar de gestiune.

Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de ordonatorul de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si destinatia acestora. În situatia refuzului de viza de control financiar preventiv intern, ordonatorul de credite poate dispune pe prropria raspundere, angajarea si efectuarea cheltuielilor respective.

Ordonatorul principal de credite intocmeste si prezinta spre aprobare consiliului judetean pana la data de 31 mai a anului urmator contul anual de executie a bugetului local , in structura urmatoare :

a) la venituri :

1. prevederi bugetare aprobate initial;

2. prevederi bugetare definitive;

3. incasari realizate;