Pagina documente » Stiinte Economice » Controlul financiar propriu (Consiliul Judetean Caras-Severin)

Cuprins

lucrare-licenta-controlul-financiar-propriu-consiliul-judetean-caras-severin-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-financiar-propriu-consiliul-judetean-caras-severin-


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1
Consiliul Judetean Caras-Severin - autoritate a administratiei publice .. ..pagina 1
1.1. Constituirea si componenta Consiliului Judetean Caras- Severin .....pagina 1
1.2. Atributiile si functionarea Consiliului Judetean Caras-Severin .....pagina 2
Capitolul 2
Organizarea activitatii de control economic financiar ............pagina 5
2.1. Preliminarii ............pagina 5
2.2. Programarea activitatii de control ...pagina 6
2.3. Desfasurarea activitatii de control ...pagina 7
2.4. Surse de informare ....pagina 8
2.5. intocmirea si perfectarea actelor de control .......pagina 10
2.6. Valorificarea actelor de control .......pagina 11
Capitolul 3
Controlul financiar propriu la Consiliul Judetean Caras-Severin ...pagina 13
3.1. Organizarea controlului financiar preventiv la Consiliul Judetean Caras-Severin ..........pagina 13
3.2. Organizarea controlului financiar de gestiune la Consiliul Judetean Caras-Severin ..........pagina 24
3.3.Valorificarea rezultatelor controlului ..pagina 32
Capitolul 4
Auditul public intern .....pagina 36
4.1. Preliminarii..pagina 36
4.2.Organizarea auditului public intern la Consiliul Judetean Caras-Severin .....pagina 37
4.3. Relatia audit public intern - control financiar .......pagina 44
Capitolul 5 ...pagina 46
Concluzii - O sinteza a aprecierii controlului intern in cadrul Consiliului Judetean Caras-Severin .pagina 46
ANEXE
ANEXA 1 - Organigrama aparatului propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin
ANEXA 2 - Planul de audit public intern si control financiar intern pentru anul 2002 al Serviciului Audit public intern si control financiar intern
ANEXA 3 - Registrul proiectelor de operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv - model
BIBLIOGRAFIE

Alte date

?

Capitolul 1

Consiliul Judetean Caras-Severin – autoritate a administratiei publice

1.1. Constituirea si componenta Consiliului Judetean Caras- Severin

Constitutia Romaniei , legile nr.69/1991 privind administratia publica locala si nr.70/1191 privind alegerile locale , precum si reglementarile de profil care au urmat constituie baza juridica pe care s-a ridicat administratia publica din Romania, reluandu-si pe plan superior , traditiile progresiste , democratice din perioada interbelica.

Articolul 60, alineatul (1) prevede : “Consiliul Judetean este autoritate a administratiei publice judetene.” Acesta se compune din consilieri alesi in conditiile Legii privind alegerile locale.

Autoritatile administratiei publice sunt acele autoritati publice care sunt organizate in sfera realizarii functiei (puterii) executive si care reprezinta public statul si unitatile administrativ-teritoriale.

Desi Sectiunea a 2-a din Capitolul V al Titlului II din Constitutie se intituleaza “Administratia publica locala”, asemeni legii organice in materie , vorbim si de autoritatile administratiei publice judetene , considerand ca aceasta sintagma exprima mai corect atat structura acestor autoritati cat si raporturile specifice dintre ele , precum si cu autoritatile publice organizate la nivel central.

Consiliul Judetean este format din consilieri alesi in conformitate cu prevederile legii . Consiliile judetene se aleg prin vot direct pe circumscriptii electorale , intr-un singur tur, cu lista inchisa, numarul de mandate fiind repartizat in doua etape.

Numarul consilierilor se stabileste prin ordin al prefectului , in functie de populatia judetului , raportata de catre Comisia Nationala pentru Statistica astfel : pentru o populatie de pana la 350.000 locuitori – 37 de consilieri, intre 350.001 si 500.000 – 39 de consilieri , intre 500.001 si 650.000 – 41 de consilieri, peste 650.000 – 45 de consilieri.

Legea nr.70/1991 privind alegerile locale prevede un sistem de alegere direct a consiliului judetean : pe baza scrutinului de lista , inlocuind vechiul sistem al alegerilor indirecte , prin votul consilierilor alesi in consiliile locale. Pentru alegerea consiliilor judetene , fiecare judet constituie o circumscriptie electorala , a carei numerotare se face prin hotarare a Guvernului.

La fiecare consiliu judetean se pot constitui intre 3 si 5 comisii pe domenii de specialitate si anume:

- Comisia de studii, prognoze economice-sociale , finante si administrarea domeniului public si privat al judetului.

- Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monu8mentelor istorice si de arhitectura.

- Comisia pentru servicii publice si comert.

- Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement.

- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

1.2. Atributiile si functionarea Consiliului Judetean Caras-Severin

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala , consiliul judetean , ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean , indeplineste urmatoarele atributii principale:

? alege din randul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti.

? Aproba regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean.

? Adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului , aproba si urmareste , in cooperare cu autoritatile administratiei locale masurile necesare , inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.

? Coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

? Aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile , virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare ; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar: stabileste impozite si taxe , precum si taxe speciale , in conditiile legii; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse , in conditiile legii.

? Administreaza domeniul public si privat al statului.

? Hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor din proprietatea statului, precum si vanzarea acestora in conditiile legii.

? Hotaraste infiintarea de institutii si servicii publice de interes judetean, numeste si elibereaza din functie conducatorii institutiilor publice din subordine.

? Stabileste si deruleaza programe si proiecte care vizeaza dezvoltarea urbanistica generala, infrastructura judeteana de transporturi si alte comunicatii de interes judetean ; supravegheaza investitiile de interes judetean , in limitele si conditiile legii.

? Asigura, potrivit competentelor sale , conditiile materiale si financiare in vederea bunei functionari a institutiilor de cultura, educatie , ocrotire si asistenta sociala, a cultelor religioase , a activitatilor sportive, de protectie a mediului inconjurator si a altor activitati , in conditiile legii.

? Hotaraste relatiile de colaborare cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara si strainatate in vederea promovarii unor interese comune.

Consilul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit , prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean sau a vicepresedintelui in cazuri stipulate prin lege. Sedintele extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie , la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului judetului. Modul de desfasurare al sedintelor ordinare ale consiliului judetean este prevazut in legea mai sus mentionata.

Consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti , in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate. Hotararile se semneaza de presedinte sau vicepresedinte , in conditiile prevazute de lege si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul general al judetului.

Legea prevede ca in cazul in care consiliul judetean nu se intruneste timp de 6 luni consecutive sau nu a adoptat , in 3 sedinte ordinare consecutive , nici o hotarare , precum si in situatia care numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti, consiliul judtean se dizolva de drept. Aceste situatii prezentate de lege pentru dizolvarea consiliului judetean se comunica de secretar prefectului judetului care, prin ordin, ia act de dizolvarea de drept a consiliului si propune Guvernului organizarea de noi alegeri.

Presedintele consiliului judetean ales in conditiile legii are urmatoarele atributii:

? Asigura respectarea prevederilor Constitutiei , punerea in aplicare a legilor , a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean precum si a altor acte normative .

? Intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului judetean si conduce sedintele ordinare si extraordinare.

? Dispune masurile necesare prentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a lucrarilor consiliului judetean si analizeaza periodic stadiul indeplinirii acestora.

? Coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea consiliului judetean.

? Exercita functia de ordonator principal de credite.

? Intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheire a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean , in conditiile si termenele prevazute de lege.