Pagina documente » Recente » Functia publica europeana

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
ABORD?RI TEORETICE FUNDAMENTALE PRIVIND NO?IUNEA DE FUNC?IE PUBLIC? ?I FUNC?IONAR PUBLIC 5
1.1. Func?ia public? ?i fun?ionarul public. considera?ii teminologice generale ?i elemente de drept comparat 5
1.2. Natura juridic? a institu?ilor func?ie public? ?i func?ionar public 8
1.2.1. No?iunea de func?ie public?. definire ?i tr?s?turi 13
1.2.2. No?iunea de func?ionar public. definire ?i tr?s?turi 16
1.3. Aspecte definitorii privind principiile dreptului func?iei publice europene 18
CAPITOLUL II 23
CONSIDERENTE ISTORICO-JURIDICE PRIVIND EVOLU?IA STATUTULUI FUNC?IEI PUBLICE ?I A FUNC?IONARULUI PUBLIC LA NIVEL COMUNITAR ?I NA?IONAL 23
2.1. Generalit??i privind func?ia public? ?n cadrul constitu?ional european. reglement?ri statutare 23
2.1.1. Aspecte de drept comparat privind evolu?ia istoric? a reglement?rilor func?iei publice 24
2.1.2. Abordarea institu?iilor func?iei publice ?i a func?ionarului public din perspectiva prevederilor statutare 27
2.2. Evolu?ia prevederilor ?n materia functiei publice la nivel na?ional ?n diferite regimuri constitu?ionale 32
2.2.1. Sintez? a reglementarilor func?iei publice de la regulamentele organice p?n? la instaurarea regimului totalitar 32
2.2.2. Sintez? a reglement?rii func?iei publice ?ntre 1950-1989 34
2.3. Reglementarea func?iei publice ?n perioada postdecembrist? ?i ?n contextul integr?rii Rom?niei ?n Uniunea European? 35
CAPITOLUL III 38
SISTEMELE DE RECRUTARE ?I ?NCADRARE A FUNC?IONARILOR PUBLICI ?N CADRUL CONSTITU?IONAL EUROPEAN 38
3.1. Sistemele de recrutare ?i selec?ie a func?ionarilor publici la nivelul Uniunii Europene. istoric si drept comparat 38
3.2. Principiul egalit??ii ?i meritului ?n legisla?ia ??rilor Uniunii Europene. Particulariz?ri la nivelul legisla?iei rom?ne?ti 42
3.3. Prevederi statutare generale privind accesul la func?ia public? european? 44
CAPITOLUL IV 47
ASPECTE PRIVIND REGLEMENT?RILE JURIDICE REFERITOARE LA DREPTURILE, OBLIGA?IILE ?I R?SPUNDEREA FUNC?IONARILOR PUBLICI LA NIVEL COMUNITAR 47
4.1. Abordare general? a drepturilor ?i obliga?iilor func?ionarilor publici ?n literatura de specialitate 47
4.1.1. Dreptul la carier? al func?ionarilor publici ?i stabilitatea ?n func?ia public?. Elemente de drept comparat 48
4.1.2. Reglementarea dreptului la grev? la nivelul func?iei publice europene ?i ?n legisla?ia na?ional?. 50
4.1.3. Aspecte teoretice privind ?ndatorirea de a servi interesul public. Obliga?ia de fidelitate ?i independen?a func?ionarilor publici europeni 52
4.2. Problematica exercit?rii dreptului la opinie al func?ionarilor publici europeni ?n condi?iile neutralit??ii politice ?i a obliga?iei de rezerv?. 54
4.3. Sfera func?ionarilor din spa?iul comunitar care nu se pot asocia ?n sindicate 56
4.4. Regimul r?spunderii func?ionarilor publici europeni. Aspecte de drept comparat 58
CAPITOLUL V 61
STUDIU PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI POZITIV ?N MATERIA FUNC?IEI PUBLICE EUROPENE. ANALIZ? DE AC?IUNI JUDICIARE FUNDAMENTATE PE PREVEDERI STATUTARE 61
5.1. Ac?iunile judiciare privind func?ia public? european? 61
5.1.1. Aspecte definitorii privind reglement?rile statutare ale ac?iunilor judiciare ce privesc func?ia public? 61
5.1.2. Prezentarea cazurilor de spe?? 62
5.1.3. Fundamentarea juridic? a ac?iunilor introduse ?n instan??. Cadrul statutar 66
5.2. Solicit?rile p?r?ilor formulate ?n baza prevederilor dreptului pozitiv ?n materie 68
5.3. Hot?r?rile Tribunalului cu privire la motivele invocate de p?r?i. Fundamentarea juridic? a acestora pe baza reglement?rilor statutare 70
CONCLUZII ?I PROPUNERI 76
BIBLIOGRAFIE 80
LISTA ANEXELOR.....85

EXTRAS DIN DOCUMENT

CAPITOLUL IV {p}

ASPECTE PRIVIND REGLEMENT?RILE JURIDICE REFERITOARE LA DREPTURILE, OBLIGATIILE SI R?SPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI LA NIVEL COMUNITAR {p}

4.1. Abordare generala a drepturilor si obligatiilor functionarilor publici in literatura de specialitate {p}

4.1.1. Dreptul la cariera al functionarilor publici si stabilitatea in functia publica. Elemente de drept comparat {p}

4.1.2. Reglementarea dreptului la greva la nivelul functiei publice europene si in legislatia nationala. {p}

4.1.3. Aspecte teoretice privind indatorirea de a servi interesul public. Obligatia de fidelitate si independenta functionarilor publici europeni {p}

4.2. Problematica exercitarii dreptului la opinie al functionarilor publici europeni in conditiile neutralitatii politice si a obligatiei de rezerva. {p}

4.3. Sfera functionarilor din spatiul comunitar care nu se pot asocia in sindicate {p}

4.4. Regimul raspunderii functionarilor publici europeni. Aspecte de drept comparat {p}

CAPITOLUL V {p}

STUDIU PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI POZITIV ÎN MATERIA FUNCTIEI PUBLICE EUROPENE. ANALIZ? DE ACTIUNI JUDICIARE FUNDAMENTATE PE PREVEDERI STATUTARE {p}

5.1. Actiunile judiciare privind functia publica europeana {p}

5.1.1. Aspecte definitorii privind reglementarile statutare ale actiunilor judiciare ce privesc functia publica {p}

5.1.2. Prezentarea cazurilor de speta {p}

5.1.3. Fundamentarea juridica a actiunilor introduse in instanta. Cadrul statutar {p}

5.2. Solicitarile partilor formulate in baza prevederilor dreptului pozitiv in materie {p}

5.3. Hotararile Tribunalului cu privire la motivele invocate de parti. Fundamentarea juridica a acestora pe baza reglementarilor statutare {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

LISTA ANEXELOR..............................................................................................................85

INTRODUCERE

Plutarh spunea ca legea este regina tuturor muritorilor si nemuritorilor. Existenta noastra intru respectul legii, construirea propriului sistem de valori in consonanta cu sistemul social de valori concenrat in norme juridice sunt adevaruri care ne daltuiesc destinul, care ne ajuta sa traim in armonie unii cu altii si toti cu societatea, cu statul, cu autoritatile. Caci statul, prin natura sa este ceva multiplu si daca devine o unitate mai stransa, din stat se face familie si din familie om. [1 Aristotel, Politica, Editura Culturala Nationala, Bucuresti, 1924, p. 56.]

Iata ca istoria dovedeste ca decadenta administratiei, manifestata inca din Antichitatate a aparut cand imparatii au inceput sa incalce regulile pentru numirea si inaintarea functionarilor. Se manifesta astfel traficul cu slujbele, nepotismul si favoritismul, boli ale timpurilor dintotdeauna, inclusiv ale celui prezent.

În scrierile lor, politice sau juridice, filozofice sau literare, marile spirite ale lumii au fost preocupate si au abordat, de multe ori si intr-o maniera vehement critica, raporturile cu functionarilor cu statul si cu cetatenii.

S-a exprimat de asemenea ideea ca atunci cand statul nu are grija de functionarii sai, titularii unor functii publice, isi surpa temeliile. Pentru ca acestia din urma recurg la mijloace laturalnice, ceea ce repezinta originea coruptiei, a degradarii morale acelor care presteaza servicii publice si a calitatii acestora. De aici necesitatea interventiei statului pentru a-i inlatura pe cei care il compromit.

Într-un stat de drept, declarat constitutional ca democrat (condus de popor prin reprezentantii sai legitimi) si social (omul, binele lui, reprezinta valoarea suprema, centrul si destinatia preocuparilor guvernantilor) functia publica, prin cel care exercita competentele ce decurg din aceasta, reprezinta una din parghile de baza prin care se implinesc principiile democratice, concretizate in natura raporturilor stabilite intre autoritate si cetatean.

De asemenea trebuie evidentiat faptul ca, statutul juridic si economic al titularului unei functii publice, influenteaza intr-o masura fundamentala bunul mers general in viata unui stat. Un functionar public recrutat dup, criterii obiective si echitabil remunerat constituie prima conditie a unui aparat de stat care sa respecte drepturile garantate de legi particularilor si competent a solutiona problemele impuse de satisfacerea intereselor generale.

Dimpotriva, daca ocuparea functiilor publice se va face dupa criterii aleatorii, daca nu se bucura de stabilitate iar remuneratia este nesatisfacatoare, aceste aspecte se vor repercuta defavorabil asupra eficientei activitatii functionarului public si bunei functionari a serviciului public.

Astfel, din perspectiva importantei pe care o are functia publica in cadrul statului, lucrarea de fata isi propune sa analizeze aspectele considerate definitorii ale acestei la nivelul spatiului european, reflectand diferitele traditii manifestate in reglementarile ce ii fundamenteaza cadrul juridic.

Am incercat ca pe parcursul lucrarii sa scoatem in evidenta si mutatiile esentiale produse in legatura cu regimul juridic al personalului care isi desfasoara activitatea in autoritatile si institutiile publice din alte state, cu precadere in statele membre ale Uniunii Europene.

Structurata pe cinci capitole, lucrarea abordeaza in primul capitol problematica distinctiilor terminologice, din literatura de specialitate, referitoare la notiunea de functie publica si functionar public si eventualele implicatii din sfera dreptului comparat ce decurg din acestea precum si natura juridica a celor doua institutii.

Cel de-al doilea capitol evidentiaza modificarile aparute in natura juridica a functiei publice in contextul transformarilor constitutionale din spatiul european, a diferitelor regimuri constitutionale, precum si in contextul elaborarii statutului functionarilor publici.

Sistemul de recrutare si incadrare al functionarilor publici, analizat in capitolul trei, este abordat in cadrul constitutional european urmarind sa puncteze principalele aspecte evolutive ale reglementarilor juridice referitoarevla sistemele de recrutare si selectie. De asemenea capitolul in cauza abordeaza problrmatica accesului la functiile publice sub aspectele egalitatii si meritului, aspecte identificate sub forma de principii in legislatia europeana.

Ultimul capitol al partii teoretice surprinde principalele reglementari juridice referitoare la drepturile, obligatiile si raspunderea functionarilor publici luand insa in considerare rolul pe care il indeplinesc acestia in aparatul de stat.

Partea aplicativa a lucrarii urmareste sa evidentieze, prin analizarea unor spete gradul in care prevederile statutare de la nivel comunitar vin in intampinarea necesitatilor manifestate in exercitarea competentelor functiei publice europene, precum si maniera in care aceste prevederi statutare sunt respectate si aplicate de catre institutiile cu competente in acest sens.

CAPITOLUL I

ABORD?RI TEORETICE FUNDAMENTALE PRIVIND NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLIC? SI FUNCTIONAR PUBLIC

1.1. Functia publica si funtionarul public. consideratii teminologice generale si elemente de drept comparat