Pagina documente » Recente » Imaginea Consiliului Judetean Bacau in presa locala

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAP?TOLUL 1: ?MAG?NEA SOC?AL? A ORGAN?ZA???LOR 4
1.1. ?mag?nea soc?ala – def?n???? 4
1.2. ?mag?nea organ?zat?e? 7
1.2.1. Elemente care contr?bu?e la formarea ?mag?n?? organ?zat?e? 9
1.3. ?mag?n?le cu grad r?d?cat de relevanta 10
1.3.1. Relevanta ?mag?n?? soc?ale a organ?zat??lor s? categor??lor de cetaten? care se afla in raportur? funct?onale cu o organ?zat?e 11
1.3.2. ?mag?n?le soc?ale despre organ?zat?e ale cetaten?lor s? organ?zat??lor 12
1.3.3. ?mag?n?le soc?ale ale organ?zat??lor s? cetaten?lor care au sau pot avea ?nterese in raport cu organ?zat?a 12
1.3.4. ?mag?n?le despre organ?zat?e care se const?tu?e s? funct?oneaza in ?nter?orul e? 13
1.4. Gest?onarea ?mag?n?? organ?zat?e? 14
1.4.1. Strateg?? de real?zare a ?mag?n?? organ?zat?e? 14
1.4.2. Promovarea ?mag?n?? organ?zat?e? 15
1.4.3. Evaluarea ?mag?n?lor soc?ale ale organ?zat??lor 16
CAP?TOLUL 2: S?STEMUL ?ND?CATOR?LOR DE ?MAG?NE 17
2.1. ?nd?cator?? de ?mag?ne 17
2.2. Sub?nd?cator?? de ?mag?ne 19
2.3. Componenta s?stemulu? ?nd?cator?lor de ?mag?ne 20
2.4. Benef?c??le ut?l?zar?? s?stemulu? ?nd?cator?lor de ?mag?ne 21
2.5. Profilul de imagine. Vulnerabilitati imagologice 22
2.5.1. Tipologia profilurilor de imagine 22
2.5.2. Interpretarea profilului de imagine 26
2.6. Analiza de imagine 27
2.6.1. Tipologia analizelor de imagine 27
2.6.2. Analiza de imagine standard 32
2.6.3. Analizele speciale 35
CAPITOLUL 3: IMAGINEA CONSILIUL JUDE?EAN BAC?U ÎN PRESA LOCAL? 39
3.1. Sistemul indicatorilor de imagine 39
3.2. Profilul primar de imagine ?i construirea acestuia in presa 41
3.3. Interpretarea profilului primar de imagine pentru Consiliul Jude?ean Bacau in presa locala 41
CONCLUZII ?I PROPUNERI 48
BIBLIOGRAFIE 49

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.1. Sistemul indicatorilor de imagine {p}

3.2. Profilul primar de imagine ?i construirea acestuia in presa {p}

3.3. Interpretarea profilului primar de imagine pentru Consiliul Jude?ean Bacau in presa locala {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

?mag?nea este cons?derata ca parte componenta a reprezentar?? soc?ale, elementul stabl al aceste?a(nucleul e?) ce corespunde s?stemulu? de valor? compat?b?l cultur?? s? normelor soc?ale date. ?mportanta ?mag?n?? este data de pos?b?l?tatea e? de a contr?bu? la formarea condu?telor s? la or?entarea comun?car?lor soc?ale in modal?tat? d?verse: d?fuzare, propagare, propaganda.

Teor??le fenomenolog?ce s?tueaza ?mag?nea in sfera exper?entelor personale s? a comportamentulu? ?nd?v?dulu?. Exper?enta in desfasurare, ?med?ata, tra?ta de oamen? este esent?ala pentru formarea ?mag?n?lor. Omul, constru?ndu-s? modelele reprezentat?onale asupra lum??, reuseste, pe aceasta baza, sa-? dea aceste?a un anum?t sens.

În raport cu ?nterpretarea data ?mag?n??, ca produs al procesor?lor de ?nformat?? spec?f?c? omulu?, ?mag?n?le soc?ale pot f? ?nterpretate ca ansamblur? de cr?ter??, regul? s? ?nterpretar? ?mpl?c?te, care se formeaza de-a lungul t?mpulu? de la s?ne, mosten?te s? transm?se pr?n trad?t?e s? cultura, mod?f?cate s? imbogat?te succes?v cu elemente no?, acceptate s? as?m?late de grup, in funct?e de context, in modal?tat? ce nu pot f? transparente pentru oamen?? ?mpl?cat?.

?mag?n?le soc?ale dep?nd de or?zontul ?nformat?onal in care se const?tu?e. Se poate af?rma ca nu ex?sta ?mag?ne in s?ne, ex?sta ?mag?nea unu? anum?t om despre un ob?ect soc?al anume, formata in raport cu caracter?st?c?le procesor?lor sa? de ?nformat??.

?mag?nea une? organ?zat?? dep?nde de modul de expr?mare a elementelor e? de ?dent?tate. Pr?nc?palele elemente de ?dent?tate ale organ?zat?e? sunt: scopul organ?zat?e?, ob?ect?vele organ?zat?e?, structura organ?zat?e?, personalulu? organ?zat?e?, cultura organ?zat?onala.

D?n perspect?va Relat??lor Publ?ce, ?mag?nea este ob?ect de patr?mon?u. Astfel ea trebu?e gest?onata luand ?n cons?derare faptul ca o ?mag?ne poz?t?va as?gura succesul pe cand una negat?va poate duce ch?ar la d?spar?t?a ?nst?tut?e?.

?mag?n?le soc?ale despre organ?zat?e ale cetaten?lor s? organ?zat??lor, care sunt

sau pot f? afectate de catre aceasta pr?n restrangerea dreptulu? de acces in unele zone, pr?n degradarea solulu? sau aerulu?, pr?n l?m?tarea accesulu? la ?nformare sau ?nformat??, pr?n act?un? spec?f?ce organ?zat?e?, pr?n act?un? de as?stenta soc?ala sau uman?tara etc, capata relevanta pr?n inses? consec?ntele pe care le au asupra celor ?mpl?cat? s? pr?n at?tud?nea celor care benef?c?aza sau suporta pr?vat?un? de pe urma acestor ?mpl?car?.

Promovarea ?mag?n?? organ?zat?e? reprez?nta domen?ul in care se ?nterfereaza reclama, publ?c?tatea, ut?l?zarea l?der?lor de op?n?e s? tehn?c?le de creare a even?mentelor.

Anal?za ?mag?n?? se poate real?za cu un set de elemente constant def?n?te, s? anume ?nd?cator? de ?mag?ne. D?n aceasta perspect?va, ?nd?cator?? de ?mag?ne sunt elementele de structura ale ?mag?n?? care o def?nesc, o part?cular?zeaza s?, ?n egala masura, perm?t ?nvest?garea aceste?a.

CAP?TOLUL 1: ?MAG?NEA SOC?AL? A ORGAN?ZA???LOR

1.1. ?mag?nea soc?ala – def?n????

Roger Much?ell? a def?n?t ?mag?nea ca f??nd reprezentarea sau ?deea pe care s?-o formeaza ?nd?v?z?? unu? med?u sau a? unu? segment al publ?culu? ca urmare a receptar?? unor ?nformat?? despre un ob?ect soc?al. S? in cazul ?mag?n?? "este vorba despre o op?n?e sau despre o at?tud?ne ale caror radac?n? sunt pentru major?tatea ?rat?onale". [1 ?pud ?on Ch?c?ud??n, G?st?on?r?? ?m?g?n?? in proc?sul comun?car??, Bucur?st?, ?d?tur? L?corn?, 2000,p.32]

Abordarea construct?v?sta (J. P?aget), preocupata de structura s? d?nam?ca reprezentar?lor, ev?dent?aza ?mportanta componentelor complexe ale l?mbajulu? s? gand?r?? pentru constru?rea reprezentar?lor s? ?mag?n?lor. Acestea apar in const??nta ca urmare a une? act?v?tat? ps?h?ce complexe, cu caracter construct?v, care v?zeaza s?nteza datelor senzor?ale, react??le s? act?un?le concrete ale ?nd?v?z?lor asupra real?tat??.

Abordar?le teoret?ce intrepr?nse de Serge Moscov?c?, J. Abr?c, W. Do?se, s?tuate tot in cadrul concept?e? construct?v?ste, st?puleaza ca reprezentar?le soc?ale sunt un aparat evaluat?v, o gr?la de lectura a real?tat??, o s?tuare in lumea valor?lor s? o ?nterpretare propr?e data aceste? lum?. Pe baza elementelor pr?nc?pale ale reprezentar?? (nucleul sau nodul central s? s?stemul per?fer?c), e? demonstreaza atat pos?b?l?tatea conservar?? reprezentar?lor, care absorb in nucleu s?stemul de valor?, cultura s? normele soc?ale, cat s? pos?b?l?tatea sch?mbar?? acestora dator?ta flex?b?l?tat?? s? mob?l?tat?? s?stemulu? per?fer?c, care perm?te ancorarea in real?tatea ?med?ata. [2 Ch?c?ud??n, ?on, H?l?c, Bogd?n-?l?x?ndru, ?m?golog??. ?m?golog?? ?stor?ca, Bucur?st?, ?d?tur? Comun?c?r?.ro, 2003,p.34]

?mag?nea este cons?derata ca parte componenta a reprezentar?? soc?ale, elementul stabl al aceste?a(nucleul e?) ce corespunde s?stemulu? de valor? compat?b?l cultur?? s? normelor soc?ale date. ?mportanta ?mag?n?? este data de pos?b?l?tatea e? de a contr?bu? la formarea condu?telor s? la or?entarea comun?car?lor soc?ale in modal?tat? d?verse: d?fuzare, propagare, propaganda.

Ps?holog?a generala abordeaza ?mag?nea in stransa legatura cu componentele actulu? at?tud?nal-vol?t?v: percept?e-evaluare-op?n?e-conv?ngere-at?tud?ne. Etapele parcurse de la recepta­rea ob?ectulu? soc?al pana la formarea ?mag?n?? sunt cond?t?onate de cunoastere, aprec?ere valor?ca, confruntarea argumentelor, verd?ctul valor?c ?n?t?al (op?n?a), verd?ctul valor?c stab?l (conv?ngerea) etc. ?mag?nea, potr?v?t aceste? concept??, este rezultatul declansar?? unor procese de evaluare in structur?le ps?h?ce ale ?nd?v?dulu?, indreptate spre obt?nerea op?n??lor s?, ulter?or, a conv?nger?lor. Ca urmare, ?nfluentarea ?nd?v?dulu? nu se poate face pr?ntr-un transfer de op?n?? sau conv?nger?, c? numa? pr?n st?mularea, declansarea s? generarea acestora in ?nd?v?d cu ajutorul argumentulu?.

Teor??le fenomenolog?ce s?tueaza ?mag?nea in sfera exper?entelor personale s? a comportamentulu? ?nd?v?dulu?. Exper?enta in desfasurare, ?med?ata, tra?ta de oamen? este esent?ala pentru formarea ?mag?n?lor. Omul, constru?ndu-s? modelele reprezentat?onale asupra lum??, reuseste, pe aceasta baza, sa-? dea aceste?a un anum?t sens. Se cons?dera ca mecan?smele ?nterne ?mpl?c?te, generate in om de exper?enta propr?e, fac pos?b?la formarea s? cr?stal?zarea ?mag?n?? de s?ne s? a ?mag?n?lor despre lumea in care tra?este. [3 ?. Ch?c?ud??n, B. ?. H?l?c, ?m?golog??. ?m?golog?? ?stor?ca, Bucur?st?, ?d?tur? Comun?c?r?.ro, 2003,p.35]