Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitul pe venitul global

Cuprins

lucrare-licenta-impozitul-pe-venitul-global
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitul-pe-venitul-global


Extras din document

CUPRINS
1. IMPOZITE - NOTIUNI GENERALE 3
1.1. CONTINUTUL, ROLUL SI FACTORII CARE INFLUENTEAZA EVOLUTIA IMPOZITELOR 3
1.2. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 4
1.3. PRINCIPIILE IMPUNERII 5
1.4. ASEZAREA SI PERCEPEREA IMPOZITELOR 8
2. ELEMENTELE DEFINITORII ALE IMPOZITULUI PE VENIT iN ROMiNIA 9
2.1. DEFINITII 9
2.2. SUBIECTII IMPOZITULUI PE VENIT 9
2.3. SFERA DE APLICARE 10
2.4. PERIOADA IMPOZABILA SI COTELE DE IMPUNERE 12
2.5.ELEMENTE COMUNE PENTRU CATEGORIILE DE VENITURI 13
3. VENITURI CARE SE GLOBALIZEAZA iN STABILIREA IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL 16
3.1.VENITURI DIN SALARII 16
3.1.1. SFERA DE CUPRINDERE 16
3.1.2. DETERMINAREA VENITULUI DIN SALERII 16
3.1.3. OBLIGATIILE PLATITORILOR DE VENITURI SI ALE CONTRIBUABILILOR 17
3.1.4.CALCULUL IMPOZITULUI PENTRU VENITURI DIN SALARII 18
3.2.1. SFERA DE CUPRINDERE SI METODE DE DETERMINARE 25
3.2.2.CALCULUL IMPOZITULUI PE VENIT PENTRU ACTIVITATILE INDEPENDENTE 26
3.3.VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 27
3.3.1.DEFINIREA VENITULUI SI DETERMINAREA VENITULUI NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 27
3.3.2.CALCULUL IMPOZITULUI PE VENIT DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 28
EXPLICATII 30
4. VENITURI ALE CAROR IMPOZITE SUNT FINALE 31
4.1.VENITURI DIN DIVIDENDE SI DOBiNZI 31
4.2 CALCULUL IMPOZITULUI PENTRU VENITURILE DIN DOBiNZI SI A IPOZITULUI PE VENITURI DIN DIVIDENDE 31
4.3.ALTE VENITURI ALE CAROR IMPOZITE SUNT IMPOZITE FINALE 32
4.4.CALCULUL IMPOZITULUI PE VENITURI DIN JOCURILE DE NOROC 33
4.5. VENITURI DIN PENSII 34
4.6.VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE 34
4.7.VENITURI REALIZATE DE PERSOANELE FIZICE DIN STRAINATATE 34
5. PROCEDURA DE GLOBALIZARE A VENITURILOR, DE DETERMINARE SI PLATA A IMPOZITULUI PE VENIT 37
5.1.DETERMINAREA VENITULUI ANUAL GLOBAL IMPOZABIL 37
5.2.OBLIGATII DECLARATIVE 37
5.3. DETERMINAREA IMPOZITULUI PE VENITUL ANNUAL GLOBAL SI PLATA IMPOZITULUI PE VENIT 38
5.4. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE REPREZENTANTILOR FISCALI SI ALE PLATITORILOR DE VENIT CU REGIM DE RETINERE LA SURSA A IMPOZITELOR 39
5.5. STUDIU DE CAZ 40
5.6. PARALELA iNTRE SISTEMUL DE IMPUNERE A VENITURILOR REALIZATE DE PERSOANELE FIZICE PRIN O.G. NR. 7 DIN 85/1997 SI ACTUALELE REGLEMENTARI PRIVIND IMPOZITELE PE VENIT (O.G. NR. 7 DIN 19 IULIE 2001) 43
6. CONCLUZII SI PROPUNERI 44
6.1.CONCLUZII 44
6.2.PROPUNERI 47
ANEXE 48
BIBLIOGRAFIE 53

Alte date

?

1. IMPOZITE – NOTIUNI GENERALE

1.1. CONTINUTUL, ROLUL SI FACTORII CARE INFLUENTEAZ? EVOLUTIA IMPOZITELOR

Impozitul ca o „prelevare silita, fara contraprestatie si nerambursabila a unei parti din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice in favoarea bugetului statului” [1 Ghe. D. Bistricianu s.a., Lexicon de finante – credit, contabilitate si informatica financiar-contabila, vol. I, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1981, pag. 376 si respectiv pag. 681.], isi are existenta in aparitia statului si a banilor. Definitiile date impozitelor sunt diverse, certificand pozitia autorilor respectivi in legatura cu criteriile dimensionarii sarcinilor fiscale, ca de exemplu: „impozitele reprezinta pretul serviciilor prestate de stat” [2 Gaston Jéze, Cours de science des finances et législation financière française, IV-éme Ed. Paris, 1922, pag. 324 si respective pag. 326.] si „impozitul este, in statele moderne, o prestatie pecuniara pretinsa cetatenilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general” [3 Idem 2.].

Trasaturile impozitului sunt:

? legalitatea impozitului (stabilirea sa are la baza un cadru legal), din care rezulta caracterul sau obligatoriu;

? prelevarea silita a impozitului nu presupune o prestatie directa si imediata din partea statului (exista reversibilitatea impozitului, dar indirecta si fara a avea la baza o echivalenta);

? platile in bani cu titlul de impozit sunt nerestituibile, deosebindu-se din acest punct de vedere de imprumuturile publice, care sunt rambursabile si purtatoare de dobanzi;

? mobilizarea impozitelor, de catre stat, la buget vizeaza realizarea unor actiuni de interes public.

Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, cu diferentieri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta, si de la o tara la alta.

Preponderent rolul impozitelor se evidentiaza pe plan financiar, deoarece ele reprezinta calea principala de procurare a resurselor financiare necesare realizarii sarcinilor si functiilor statului contemporan. Tendinta pentru dinamica impozitelor in perioada de dupa cel de-al doilea razboi mondial confirma cresterea continua a acestora, atat ca volum, cat si ca pondere in produsul intern brut a tuturor categoriilor de tari. Aceasta tendinta are la baza: cresterea numarului platitorilor (persoane fizice si juridice); majorarea cotelor de impunere (in special catre persoanele fizice); extinderea bazei de impunere.

În majoritatea tarilor se remarca in prezent o accentuare a rolului impozitelor pe plan economic. În literatura de specialitate se apreciaza ca „impozitul a incetat a mai fi grauntele de nisip care sa jeneze mecanismul pietei, cum era considerat in perioada capitalismului premonopolist, devenind unul dintre regulatoarele si motoarele acestui mecanism. Ca urmare, impozitul are atat rolul alimentarii cu fonduri a bugetului statului, cat si pe acela al unui factor de echilibru in economie” [4 Gabriel Ardant, Histoire de l’impôt, livre, Paris, 1972, pag. 136].

În plan social, rolul impozitelor se materializeaza prin faptul ca, prin ele statul contemporan asigura redistribuirea unei parti semnificative din produsul intern net intre diferitele categorii de persoane fizice si juridice.

Evolutia impozitelor la nivelul fiecarei tari este influentata de:

a) factorii proprii sistemului de impozite concretizati in:

- modul de determinare a materiei impozabile (se au in vedere metodele de evaluare a materiei, practicarea unor reduceri, acordarea unor stimulente si facilitati);

- proportionalitatea, progresivitatea sau regresivitatea cotelor de impunere folosite;

- practicarea unor cote de impozit diferentiate pe ramuri de activitate, grupe de produse sau pentru veniturile aduse din activitatea de export.

b) factorii externi sistemului de impozite privind:

- marimea produsului intern brut pe locuitor, in sensul ca in situatia cresterii acestuia poate creste si fiscalitatea;

- nivelul mediu al fiscalitatii (al progresivitatii impunerii) mai redus din alte tari influenteaza migrarea capitalurilor sau existenta unor „paradisuri fiscale” (Panama, Liechtenstein, Liberia, Monaco etc.);

- prioritatile stabilite de stat in alocarea pe destinatii a resurselor bugetare (se apreciaza ca limita impozitelor este mai ridicata in tarile unde cheltuielile sociale detin o pondere importanta).

1.2. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR

În individualizarea fiecarui impozit in parte au importanta deosebita o serie de notiuni cu continut propriu, care poarta denumirea generica de elemente tehnice, necesare in cunoasterea si respectarea fiscalitatii, atat de catre organele fiscale, cat si de catre contribuabili. Ele reprezinta insusiri comune tuturor impozitelor. Se folosesc uzual urmatoarele elemente: denumirea (impozit); subiectul impozitului sau contribuabilul, suportatorul; materia supusa impunerii (obiectul impunerii); sursa impozitului; unitatea de impunere; cota impozitului; asieta fiscala; termenul de plata; facilitatile fiscale; sanctiunile aplicabile si caile de contestatie.

Denumirea trebuie sa corespunda continutului economic (impozit) si lexicului romanesc (ex.: impozit pe profit).

Subiectul impozitului (contribuabilul) reprezinta persoana obligata prin lege la plata impozitului. Contribuabililor le revin obligatii de declarare a materiei impozabile si a marimii acesteia, depunerea unor deconturi periodice (ex.: salariatul pentru impozitul pe salarii, agentul economic pentru impozitul pe profit etc.).

Suportatorul este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv impozitul. În mod normal subiectul impozitului ar trebui sa fie si suportatorul acestuia (ex.: la impozitul pe salariu, suportatorul real este salariatul; la impozitul pe cladiri, suportatorul real este proprietarul cladirii – in ambele situatii suportatorul este subiectul, contribuabilul impozitului). Sunt si alte cazuri in care suportatorul impozitului este o alta persoana decat subiectul, cand pe diverse cai se transpune, integral sau in parte, sarcina fiscala a altor persoane.

Obiectul impozitului (materia supusa impunerii) este bunul (imobilul, produsul destinat vanzarii), venitul (salariile, venitul net la impozitul pe venit global), serviciul prestat etc. Acest element poarta denumirea de materie impozabila.

Sursa impozitului arata din ce se plateste impozitul: din venit (ex.: veniturile apar sub forma salariului, a dividendului) sau din avere (bunuri mobile si imobile).

Unitatea de impunere este unitatea in care se exprima dimensiunile obiectului impozabil. Ca unitate de impunere intalnim spre exemplu: unitatea monetara in cazul impozitelor pe venit; mp la impozitul pe cladiri, ha la impozitul pe venitul agricol.

Cota impozitului sau cota de impunere, reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere. Impozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale (proportionale, progresive sau regresive).

Asieta fiscala (modul de asezare) reprezinta ansamblul masurilor privind identificarea subiectilor si materiei impozabile. Asieta stabileste existenta unei creante fiscale si creeaza obligatia de plata a impozitelor in sarcina contribuabililor. Aceasta obligatie se lichideaza prin incasarea impozitului.

Termenul de plata reprezinta data la care (sau pana la care) impozitul trebuie achitat fata de stat (buget). Termenele de plata sunt diferentiate in functie de natura materiei impozabile, ca spre exemplu:

- impozitele pe venituri comerciale, impozitele pe venituri din profesii liberale, impozitul pe venituri din cedarea folosintei bunurilor, au ca termen de plata: trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru;

- impozitul pe venituri din salarii si asimilate acestora are ca termen de plata, lunar pana la data de 20 a lunii urmatoare;

- impozitul pe venituri din dobanzi, are ca termen de plata, lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare;

- impozitul asupra veniturilor din pensii (peste o anumita suma), termenul de plata este lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare.

În cazul nerespectarii termenelor de plata sunt percepute majorari de intarziere, punerea sub sechestru a unor bunuri, vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate.

Facilitatile fiscale reprezinta anumite inlesniri in plata concretizate, de la caz la caz, in anumite situatii si la anumite impozite in: scutiri, reduceri, amanari, reesalonari, anularea majorarilor de intarziere.

La principalele impozite directe si indirecte vom concretiza sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea disciplinei financiare, precum si caile de contestare a acestora.

1.3. PRINCIPIILE IMPUNERII