Pagina documente » Stiinte Economice » Locul si rolul bancii comerciale in structura sistemului bancar din Romania

Cuprins

lucrare-licenta-locul-si-rolul-bancii-comerciale-in-structura-sistemului-bancar-din-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-locul-si-rolul-bancii-comerciale-in-structura-sistemului-bancar-din-romania


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1. LOCUL SI ROLUL BANCII COMERCIALE iN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMiNIA
1.1. Prezentarea generala a bancii..2
1.1.1. Sistemul bancar inRominia.........2
1.1.2. Prezentarea generala a Bancii Comerciale Romine..........5
1.2 Structura organizatorica si operationala ......8
1.3. Produse si servicii specifice Bancii Comerciale........14
1.4. Organizarea compartimentului financiar - contabil.....20
1.4.1. Aspecte juridice privind contabilizarea agentilor bancari..20
1.4.2. Sarcinele compartimentului de contabilitate......24
CAPITOLUL 2.NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZARILE
2.1. Sfera si continutul notiunii de imobilizari.28
2.2. Structura imobilizarilor bancare............31
2.3. Aspecte normative privind gestiunea imobilizarilor.....32
2.3.1. Baza legala a gestiunii si evidenta imobilizarilor............32
2.3.2. Evaluarea imobilizarilor corporale..............35
2.3.3. Deprecierea imobilizarilor corporale............39
2.3.3.1. Amortizarea imobilizarilor corporale 39
2.3.3.2. Provizioane aferente deprecierii imobilizarilor corporale.......46
2.4. Organizarea gestiunilor de imobilizari la Banca Comerciala.........47
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE LA SOCIETATILE BANCARE
3.1. Documente primare privind gestiunea imobilizarilor corporale......50
3.2. Contabilitatea imobilizarilor corporale ale activitatii de exploatare..56
3.2.1. Contabilitatea terenurilor..........56
3.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe...57
3.3. Reflectarea in contabilitate a imobilizarilor corporale in afara exploatarii.........59
3.3.3. Contabilitatea terenurilor..........59
3.3.4. Contabilitatea mijloacelor fixe...60
3.4. Contabilitatea deprecierii imobilizarilor corporale......62
3.4.1. Contabilitatea amortizarii.........62
3.4.2. Contabilitatea provizioanelor.....64
3.5. Contabilitatea imobilizarilor in curs........67
3.6. Operatiuni de leasing cu imobilizari corporale si contabilizarea lor.69
3.7. Reflectarea in contabilitate a imobilizarilor corporale date in locatie simpla......73
3.8. Inventarierea imobilizarilor corporale si inregistrarea rezultatelor acesteia........75
CAPITOLUL 4. ANALIZA SI CONTROLUL GESTIUNII IMOBILIZARILOR CORPORALE
4.1. Sistemul informational bancar privind gestiunea imobilizarilor corporale.........77
4.1.1.Structuri informatice specifice Bancii Comerciale............77
4.1.2.Aplicatie practici privind alegerea metodei de amortizare..81
4.2.Indicatori de analiza financiari privind gestiunea imobilizarilor corporale........98
4.3.Aspecte privind controlul bancar al imobilizarilor corporale........102
Concluzii si propuneri...104

Alte date

?

CAPITOLUL 1

LOCUL SI ROLUL B?NCII COMERCIALE ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA

1.1. Prezentarea general? a b?ncii

1.1.1. Sistemul bancar in Romania

Sistemul bancar constituie liantul elemenetelor componente ale ansmblului economic, reprezentand, la randul s?u, un element primordial al acestuia f?r? de care existenta sa ar fi de neconceput.

Sistemul bancar este format din totalitatea b?ncilor care fiinteaz? in aria de referint? precum si in relatiile de conlucrare intre ele pe de o parte, iar pe de alt? parte si din relatiile acestora cu celelalte elemenete ale ansamblului economic care reprezint? clientele bancar?.

Componentele de baz? ale sistemului nostru bancar sunt formate din:

- Banca National? a Romaniei, reprezent?nd banca central?, sau banca bancilor, cum este denumit? uneori, avand rezervat? ca principal? functie aceea de emisiune monetar? si de control al circulatiei banesti, de control al celorlalte b?nci;

- b?ncile specializate pin care se realizeaz? celelalte functii ale sistemului bancar(de mobilizare si plasare a resurselor b?nesti proprii si a celor temporar disponibile, de incas?ri si pl?ti, etc ), la care se adug? desigur CEC-ul devenit si el banc? si alte institutii financiare specializate.

B?ncile comerciale sunt relativ numeroase, fiind in plin? dezvoltare atat numeric cat si organizatoric, iar printre acestea amintim b?ncile mai vechi, cu capital de stat in curs de privatizare, ca Banca Agricol?, Banca Roman? pentru Dezvoltare, Banca Comercial? Roman?, Banca pentru Comert Exterior, “Bancorex”. “Bancpost”, la care se adug? b?ncile cu capital privat: Banca “Transilvania”, Banca “Bucuresti”, Banca Romaneasc?.

Desi b?ncile comerciale au denumiri variate, datorit? c?rora s-ar putea crea impresia c? desf?soar? activit?ti bancare specializate pe ramuri, ele ins? sunt universale, adic? pot s? desf?soare toate activit?tile bancare legale.

B?ncile comerciale pot s? efectueze operatii de incas?ri si pl?ti si de creditare prin propria clientel? , ins? nu pot s? efectueze astfel de operatiuni cu alte b?nci comercile sau cu clientii acestora decat prin intermediul B?ncii Nationale a Romaniei, prin conturi de disponibil deschise la banca b?ncilor. [1 I. Temes,M.Muresan, Contabilitate bancar?, Ed. Napocastar, Cluj, 1998, p 5-6 .]

O pozitie central? in cadrul sistemului bancar este ocupat? de Banca National? a Romaniei, care este principala institutie prin intermediul c?ruia guvernul realizeaz? politica monetar?, valutar?, de pl?ti si de credit, in contextul si subordonat? politicii generale economice a t?rii. Rolul multifunctional al b?ncii centrale rezult? din functiile pe care le indeplineste: - functia de emisiune a monedei nationale, functie in care banca centrl? are un rol primordial si preponderent in creatia monetar?; - reglarea circulatiei monetare interne; - emisiunea instrumentelor de credit, aplicand in acest domeniu, politica monetar? si de credit a guvernului; - acord? credite statului si b?ncilor comerciale sub forma rescontului de cambii, imprumuturilor pe gaj, efectelor comerciale, lombardarea de efcte publice; -efectueaz? operatii de decontare intre b?ncile comerciale si p?streaz? depozitele acestora; - primeste si p?streaz? rezerve de aur ale statului; - realizeaz? politica valutar? a t?rii; - administreaz? rezervele bugetare si valutare ale t?rii; - reprezint? statul in relatiile valutare si de credit international.

O alt? clasificare imparte sistemul bancar in b?nci centrale, b?nci specializate si institutii speciale de credit.

B?ncile specializate, ca termen generic utilizat pentru a desemna ori ce alt? banc? decat banca central?, cuprind institutiile care deruleaz? operatii specifice activit?tii bancare.În cadrul structurilor bancare cu economie de piat? dezvoltat?, b?ncile specializate sunt foarte diversificate, ele putand fi diferentiate dup? tipul operatiunilor sau dup? sfera teritorial? de cuprindere. [2 I. Bostan, C. Deleanu, Sistemul financiar public si bancar, Ed. A’92, Iasi, 2001, p.187.] Cele mai frecvent int?lnite sunt: [3 C. Laz?r, Teorie, credit, b?nci, Ed. Didactic? si Pedagogic?, Bucuresti, 1997, p.101-102.]

? B?ncile de depozit care realizez? cea mai mare parte a activit?tiilor lor pe plan intern, prin atragerea de depozite si acordarea de credite, pe termen scurt si mijlociu, firmelor si persoanelor fizice.

? B?ncile comerciale isi desf?soare activitatea atat pe plan intern cat si international. Activitatea lor este foarte divers? si, prin aceasta, ocup? un loc deosebit de important in cadrul sistemului bancar:acordarea de credite firmelor; acceptarea de depuneri de la alte b?nci si firme; administrarea averilor; plasamentul imprumuturilor; finantarea schimburilor comerciale ale t?rii unde sunt amplasate; acordarea de credite pe termen mijlociu si lung pentru export; acord? credite filialelor bancare sau comerciale aflate in str?in?tate; realizeaz? operatii de schimb valutar, atat pe plan intern cat si la cererea unor b?nci, firme sau t?ri str?ine; mobilizeaz? imprumuturi pentru diferiti solicitanti str?ini; efecteaz? operatii de comision, care constau in indeplinirea dispozitiilor primite din partea clientilor.

? B?nci specializte in finantarea comertului exterior, au ca obiectiv de activitate atat operatiuni de cas?, cat si operatiuni de credit privind derularea raporturilor economice internationale.

? B?nci ipotecare, acord? imprumuturi in numerar sau inscrisuri funciare, de regul? pe termen lung, garantate cu ipotec? asupra terenurilor sau cl?dirilor debitorului.

? B?nci locale, care opereaz? pe plan intern, au ca principal? activitate servirea clientelei locale, format? din firme mici si mijlocii, precum si persoane particulare. Activitatea lor cuprinde atragerea de depozite, acordarea de credite, administrarea averilor.

? Casele de economii sunt institutii bancare, cu o retea vast? de mobilizare a disponibilit?tilor b?nesti ale populatiei, prin diferite instrumente de economisire.Resursele pe care le detin sunt plasate in hartii de valoare, in imprumuturi acordate b?ncilor comerciale, altor agenti economici, statului si propriei clientele.

Institutiile speciale de credit cuprind b?ncile cooperatiste, societ?tile de asigurare, societ?tile de finantare a trusturilor de constructii etc. Îsi deruleaz? atributiile statutare intr-o anumit? ramur? a economiei sau intr-o anumit? sfer? a creditului, specializarea b?ncilor poate fi: de ordin economic limitate la un anumit sector de activitate(industrie, agricultut?, servicii, comert); de ordin geografic, adic? localizate la un anumit spatiu regional sau international; de ordin tehnic vizeaz? acordarea de credit pe termen scurt, mijlociu si lung.

În prezent sistemul bancar din Romanie este format in exclusivitate din b?nci comerciale cu vocatie de b?nci universale chiar dac?, in titulatura lor, unele din aceste b?nci isi limiteaz? activitatea la anumite domenii economice sau la o anumit? specializare bancar?. Ca exceptie de la regul? se poate da de exemplu Casei de Economii Si Consemnatiuni care are statut de banc? specializat? in atragerea de economii de la populatie si care in general nu are tendinte de diversificare a obiectului de activitate.Acest? lips? a specializ?rii b?ncilor pe domenii stricte de activitate este un fenomen normal in conditiile progresului tehnic in informatic?, precum si dezvolt?rii unor instrumente si produse financiare bancare moderne, in cazul Romaniei este o consecint? a nivelului extren de redus al concurentei pe piata bancar? comparativ cu alte state cu traditie in economia concurential? [4 C.Roatu, Sistemul bancar romanesc si integrarea european?, Ed. Expert, Bucuresti, 2000, p.129

]

1.1.2. Prezentarea general? a B?ncii Comerciale Romane SA

Dup? 1990, sistemul bancar din tara noastr? a cunoscut un proces de restructurare, s-a revenit la sistemul ce separ? b?ncile dup? functiile de baz? si anume, Banca National? a Romaniei ca banc? central? si b?ncile comerciale ca societ?ti comerciale.Banca Comercial? a preluat, incepand cu 1 decembrie 1990 activit?tile comerciale ale B?ncii Nationale a Romaniei .

Banca Comerciala Romana este organizata ca societate pe actiuni, are personalitate juridica si functioneaza in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.1101/1990 privind infiintarea Bancii Comerciale Romane S.A., a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1195/1990 privind Organizarea Bancii Comerciale Romane S.A. si a Statutului acesteia , cu respectarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr.58 /1998 privind activitatea bancara .

Capitatul initial de 7 miliarde lei a fost asigurat de catre Banca Nationala a Romaniei, din fondurile existente in bilantul ei, la pozitia “ Fondul de reevaluare a stocului de metale pretioase ” .

Pentru desfasurarea operatiunilor in valuta, s-a pus la dispozitia Bancii Comerciale Romane S.A., din rezerva valutara, un fond de 40.000.000 dolari U.S.A.

Banca Comercial? Roman? si-a dezvoltat de la inceput o larga retea de unit?ti in intreaga tar? si intretine relatii de corespondent? cu peste 400 de b?nci str?ine. Banca dispune de un bun management, completat cu un sistem informatic ce asigur? un grad ridicat de operativitate si confidentialitate a operatiunilor.

Banca Comercial? participa cu capital la 14 societ?ti cu caracter bancar, financiar si comercial din tar? si str?in?tate.

Din anul 1991 pana in anul 2001, Banca Comercial? Roman? a evoluat pozitiv, indicatorii principali ai b?ncii demonstrand o stabilitate si o prestatie care au avut menirea de a confirma indeplinirea obiectivului s?u strategic general de p?strare a locului principal pe care banca il ocup? in prezent in cadrul sistemului b?ncilor comerciale romanesti si consolidarea acestui loc. Elementele reprezentative si caracteristice pe care le voi prezenta in continuare sunt in m?sur? s? int?reasc? cele exprimate mai sus.

a. Evolutia activelor bilantiere si a structurii acestora.

Bilantul b?ncii la 31.XII.2001 prezint? o crestere in termeni nominali fat? de 31.XII.2000 de 53,1% si in termeni reali de 8,9% ( tabelul nr. 1)

Tabelul nr.1

Evolutia activelor bilantiere si a structurii acestora

- % -

1999

2000

2001

TOTAL ACTIVE, din care

100,0