Pagina documente » Stiinte Economice » Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

Despre lucrare

lucrare-licenta-reglementari-contabile-armonizate-cu-directiva-a-iv-a-a-comunitatilor-economice-europene
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-reglementari-contabile-armonizate-cu-directiva-a-iv-a-a-comunitatilor-economice-europene


Cuprins

C U P R I N S
Cuvint inainte
Introducere
CAPITOLUL I Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderii
* SECTIUNEA 1 CONTABILITATEA iNTREPRINDERII
* SECTIUNEA 2 EXERCITIUL FINANCIAR
* SECTIUNEA 3 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE iNTREPRINDERII
* SECTIUNEA 4 FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE
ALE iNTREPRINDERII
* SECTIUNEA 5 PRINCIPII SI REGULI CONTABILE
* SECTIUNEA 6 APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE
ALE iNTREPRINDERII ;
APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI
* SECTIUNEA 7 RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
* SECTIUNEA 8 AUDITUL
* SECTIUNEA 9 APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE
SI A RAPORTULUI ANNUAL AL iNTREPRINDERII
* SECTIUNEA 10 PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL iNTREPRINDERII
CAPITOLUL II Explicarea termenilor utilizati si colaterali ai acestora

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

?Cuvant inainte

1. În corelare cu schimbarile fundamentale produse in economia romaneasca, incepand cu anul 1990 in tara noastra s-a declansat procesul de dezvoltare a sistemului contabil pe baza unor principii si reguli contabile prevazute de Directivele Uniunii Europene si Standardele de Contabilitate Internationale, astfel incat situatiile financiare intocmite de intreprinderi sa raspunda cerintelor unor categorii cat mai largi de utilizatori.

În acest sens, au fost elaborate reglementarile contabile care formeaza sistemul contabil al agentilor economici, respectiv:

* Legea contabilitatii nr.82/1991, completata si modificata prin O.G.nr.22/1996, aprobata prin Legea nr.245/1998;

* Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.82/1991, aprobat prin H.G.nr.704/1993;

* Norme metodologice si precizari contabile cu caracter de reglementari:

* Ordinul ministrului finantelor nr.2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

* Ordinul ministrului finantelor nr.425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora;

* Precizari metodologice cu caracter de ghiduri profesionale;

* Ordinul ministrului finantelor nr.1670/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni;

* Ordinul ministrului finantelor nr.1223/1998 privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale;

* Ordinul ministrului finantelor nr.314/1999 privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni;

* Alte precizari.

2. Continuarea dezvoltarii sistemului contabil in tara noastra se realizeaza in stransa corelare cu tendintele ce se manifesta pe plan european si international, urmarindu-se permanent eliminarea elementelor de originalitate in tratamentul contabil al operatiunilor economice.

Astfel, punctele de referinta pentru acest domeniu de activitate vizeaza, in continuare, armonizarea cu Directivele europene in vederea aderarii la Uniunea Europeana, precum si asimilarea Standardelor de Contabilitate Internationale in masura in care acestea sunt compatibile cu reglementarile europene.

În cadrul acestui proces, un obiectiv prioritar il reprezinta asigurarea acuratetei informatiei contabile, ceea ce presupune nu numai dezvoltarea reglementarilor contabile ci si aplicarea corespunzatoare in practica a acestora, precum si exercitarea unui audit financiar care sa dea semnalele necesare in sprijinirea si protejarea investitiei interne si internationale de capital.

De aceea, apreciem ca pregatirea corespunzatoare a aplicarii noilor principii si reguli contabile, precum si stabilirea unei perioade de timp in cadrul careia sa se asigure implementarea treptata a acestora, incepand cu societatile cotate si cu unele societati cu capital de stat supuse procesului de privatizare, constituie elemente de care depinde succesul intregii actiuni.

Obiectivele privind dezvoltarea sistemului contabil au fost stabilite pe baza Programului national de armonizare a legislatiei cu Directivele europene, in conditiile in care Consiliul European a accentuat faptul ca introducerea in legislatia nationala a acquis-ului comunitar este necesara dar nu suficienta, obligatia fiecarei tari candidate fiind si aceea de a urmari aplicarea in practica a acestora.

3. Principalele elemente care privesc dezvoltarea sistemului de contabilitate se refera la asimilarea in intregime a prevederilor Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si a Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale, prin:

* asigurarea conformitatii cu acestea a structurii conturilor anuale, a situatiilor financiare si a raportului anual si instituirea obligatiei furnizarii intr-o maniera sistematica a informatiilor relevante in notele la conturile anuale ;

* asimilarea unor principii contabile noi, respectiv: principiul prevalentei economicului asupra juridicului; principiul pragului de semnificatie si principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, in scopul respectarii cerintei de “imagine fidela”;

* instituirea posibilitatii si regulilor privind tratamentul alternativ al unor evenimente si tranzactii prin prisma judecatii profesionale, astfel incat sa fie respectata cerinta de “imagine fidela”;

* adoptarea si explicarea terminologiei contabile specifice prevazuta de Directiva a IV-a a CEE si de cadrul general al standardelor de contabilitate internationale (ex: conturi anuale, situatii financiare, raport anual, cost administrativ, cifra de afaceri, interese de participare, activitate curenta, venituri si cheltuieli extraordinare, cost de dezvoltare, valoare realizabila etc.);

* stabilirea unui program de asimilare a standardelor de contabilitate internationale si de elaborare a standardelor de contabilitate nationale, numai in cazurile in care nu exista un standard international in domeniul contabil;

* elaborarea de ghiduri profesionale in sprijinul aplicarii corespunzatoare a programului de dezvoltare a sistemului contabil;