Pagina documente » Stiinte Economice » Rolul creditelor de trezorerie in asigurarea resurselor de finantare a activelor circulante

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-creditelor-de-trezorerie-in-asigurarea-resurselor-de-finantare-a-activelor-circulante
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-creditelor-de-trezorerie-in-asigurarea-resurselor-de-finantare-a-activelor-circulante


Cuprins

Cuprins
Capitolul I - Metodologiile si principiile de acordare a creditelor de trezorerie si previziunea de trezorerie.
1.1 Planificarea actiunilor pentru obtinerea creditului
1.2 Garantii la credit
1.3 Pasi in obtinerea creditelor
1.3.1 Selectarea creditului
1.3.2 Contactarea unui bancher
1.3.3 Solicitarea unui credit
1.3.4 Procesul de evoluare
1.3.5 Procesul de analiza
1.3.6 Decizia de creditare
1.3.7 Negocierea contractului de creditare
1.3.8 Refuzul bancii
1.4 Previziunea trezoreriei
1.4.1 Notiunea de trezorerie
1.4.2 Bugetul de trezorerie
1.4.3 Elaborarea bugetului de trezorerie
1.4.4 Functiile, organizarea si sarcinile trezoreriei
1.4.5 Dimensionarea trezoreriei
Capitolul II - Categoriile de credite de trezorerie si metode de stabilire a soldului de trezorerie.
2.1 Creditele pe termen scurt - sursa de acoperire a activelor circulante
2.2 Categorii de credite pe termen scurt
2.2.1 Credite de trezorerie
2.2.2 Credite de mobilizare
2.2.3 Credite de prefinantare
II
2.3 Metode de stabilire a soldului de trezorerie
2.3.1 Metoda incasari - plati si metoda surse -necesar
2.3.2 Alegerea si negocierea creditelor de trezorerie
Capitolul III - Trezoreria neta. CASH-FLOW-UL actionarilor, costul creditelor de trezorerie.
3.1 Definirea trezoreriei nete
3.2 Fluxul de trezorerie in intreprindere
3.2.1 Analiza diagnostic a situatiei financiare a societatilor comerciale
3.2.2 Analiza diagnostic in intreprindere
3.3 Costul creditelor de trezorerie si modalitati de calcul ale acestora.
3.3.1 Elemente pentru fundamentarea costului creditelor si de clasificare a clientilor bancii
3.3.2 Rata de dobanda proportionala si rata de dobanda echivalenta
3.3.3 Costul creditului de trezorerie si de scont
3.3.4 Optimizarea costului creditelor pe termen scurt Capitolul IV - Bonitatea intreprinderii, capacitatea de plata, solvabilitatea
si lichiditatea financiara.
4.1 Aprecierea bonitatii intreprinderii prin capacitatea de plata, lichiditate si solvabilitate.
4.2 Rate financiare de apreciere a bonitatii intreprinderii privind rentabilitatea si viteza de rotatie a capitolului utilizat.
Concluzii:

EXTRAS DIN DOCUMENT

?I

INTRODUCERE

ROLLJL CREDITELOR DE TREZORERIE

IN ASIGLTRAREA SURSELOR DE FINANJARE A ACTIVELOR

CIRCULANTE

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare ale firmei, astfel incepem prin definirea acestora, ca find ajutoarele pe termen scurt, Cu caracter subiectiv, cc au ca object asigurarea echilibrului trezoreriei curente a intreprinderii si care nu poate fi obtinutä prin mobilizarea creantelor sale comerciale.

Nevoile ce urmeaza a fi acoperite prin creditele de trezorerie, sunt evidentiate prin decalajele existente intrepläsile si incasàrile de exploatare.

Importanta br depinde direct de durata ciclului de fabricatie si stocare. Amplitudinea variatiei acestora, este determinata de natura si sezonalitatea activitätii, de ritmul mai mult sau mai putin regubat al intràrilor si iesiri1or de fonduri zi de zi, precum si de alte fenomene accidentale.

Intreprinderea flu poate, decat in mod exceptional sà echilibreze valoric si in timp incasàrile si pläsile sale, trezoreria inregistrand permanent cresteri sau diminuäri. Analiza previzionalà a miscàribor fluxuribor, este indispensabilà gestiunii financiare.In aceste situatii, s e impune recurgerea la creditul bancar. El constituie o finantare prioritarà a imobilizàrii conturilor de clienti, care sunt insuficiente pentru toatä scara decalajebor de trezorerie.

Creditul “prin casá” sau in numerar” asigurä realizarea unui avans curent, find foarte simplu de obtinut printr-o tehnicä bancarä operativà.

Creditub “prin casä” este o facilitate cc permite trezoreriei o elasticitate functionalä. El permite intreprinderii sä facä fata decalajebor, pe o duratà foarte scurtà, legate de piata fumizoribor, personaluiui sau regiernentarea impozitelor si taxebor.

In anumite situatii intreprinderea inregistreazä o insuficientä de fond de ailment ternporar si care este satisfacutä prin creditul bancar structurat pentru ecartul pasager. Este o intentie deliberatà a intreprinderii de a justifica descoperirea lichiditatii sale, frtcand apei la banca sas

Creditul prin contul de disponibilitàti prezintà pentru intreprindere avantaje ca urrnare a supletei in utiiizare.

Din punct de vedere bancar, acest credit este un risc malt, deoarece este influentat de factori intemi si extemi ss1 anume: cresterea salariiior, cercetäri infructuoase, vanzári pasagere in pierdere, pierderi de màrfuri insoivabilitatea clientibor etc. Pe de aitä parte ci poate f usor detumat de ia obiectul sàu.

Dc aceea, atat bancherui cat si banca, acordà o mare atentie utiiizärii creditului amintit.

Un alt credit sde trezorerie este “prin biiet ia ordin”.

Pentru situatiile in care descoperirile, insufcienta devine durabilà, permanentà, banca examineazà ciientul (sàu) care solicitä un credit de trezorerie prin scontarea hartiiior financiare. Acest credit este generat de un deficit cronic de trezorerie. Inaintea acordärii unui asemenea credit banca reuneste toate elementeior informationale cc permit evaluarea soivabiiitàtii prezente si moraiitatea intreprinderii ciiente, vaboarea si moralitatea conducàtorilor, caiitatea gestiunii, vaboarea produsebor, perspectivele oferite de piatä, evoiutia activitàtii si rezuitateior, situatia financiarä actuala si previzibilä. De asemenea, este necesar un plan al trezorerie cu fluxuri detaliate lunar, cu intràriie si iesirile de fonduri prognozate. Intreprinderea, beneficiaruiui emite (subscrie) un bilet ia ordin

bäncii sale, care-l sconteazä, creditand contul intreprinderii cu suma din bilet si debitand agio caicuiat, pentru perioada ce curge panä la termenul scadent, un interval de timp de 10-90 de ziie.

Pe iangà ceie douä tipuri de credite, trezoreria mai beneficiazä si de aite credite speciaie, care räspund unui obiectiv defnit, find insotite de conditii particulare de folosire. Acestea participa la fnantarea achizitiiior de materii prime, transforrnarea br, stocarea produselor indiferent de ramura de activitate si de durata ciclului de fabricatie.

Unul din credite este cci pentru nevoi de campanie, de sezonalitate, pentru producsie sezonierä, cu ciclu lung de fabricatie.

Acest credit se poate acorda ‘sprin casá”, ‘sprin bilet la ordin” sau prin “warant”.

Creditui de carnpanie “prin casà” constà in stabilirea limitei in functie de banca, cc acordä sau intrerupe intreprinderii sumeie potrivit pianuiui trezoreriei.

In cazui warant-uiui, garansiile se ataseazä unui credit de campanie, acestea find foarte variate, depinzand de increderea bàncii fatä de clientul säu, importanta si durata concursuiui sau sprijinuiui bancar.

Pentru gestiunea ciclului de expboatare, costui crediteior reprezintä un criteriu important in procesul de seiectare a tipului de credite pe termen scurt. Optimizarea costului procurärii capitaluribor circulante si negocierea diferitebor surse de provenientà a br sunt decizii fnanciare fundamentale pentru strategia si tactica intreprinderii.