Pagina documente » Stiinte Economice » Salariile. Impactul acestora asupra cifrei de afaceri

Cuprins

lucrare-licenta-salariile.-impactul-acestora-asupra-cifrei-de-afaceri
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-salariile.-impactul-acestora-asupra-cifrei-de-afaceri


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1. Cadrul general al decontrilor cu personalul..2
1.1 Baza impozabil la impozitul pe veniturile din salarii..6
Capitolul 2. Contabilitatea datoriilor si crean]elor privind personalul asigurrile
sociale , asigurrarile de sntate si protec]ia social ....10
2.1 Contabilitatea datoriilor si crean]elor fa] de personal..12
2.2 Contabilitatea decontrilor privind asigurrile si protec]ia
social.20
2.2.1 Contribu]ia la asigurrile sociale....24
2.2.2 Contribu]ia la fondul pentru plata ajutorului de
[omaj........27
Capitolul 3. Politici [i dinamici salariale...........32
3.1 Politici salariale............32
3.2 Dinamici salariale.......36
Capitolul 4. Studiul de caz..............40
4.1 Scurt prezentare a societ]ii comerciale....40
4.2 Modul de calcul al salariilor din luna Ianuarie 2003..40
4.3 Analiza cheltuielilor cu for]a de munc ...64
4.3.1 Analiza modificrii absolute [i relative a cheltuielilor cu
for]a de munc............64
4.3.2 Analiza dinamicii cheltuielilor cu for]a de munc prin prisma modificrii numrului mediu de salaria]i [i a cheltuielor ce
revin pe un salariat ......69
4.3.3 Analiza factorial a cheltuielilor cu for]a de munc la
1000 lei cifr de afaceri ..............71

Alte date

?

Capitolul 1.

CADRUL GENERAL AL DECONT|RILOR CU PERSONALUL

~n conformitate cu Ordonan]a Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificrile [i completrile ulterioare, inclusiv cu ansamblul actelor normative privind aplicarea impozitului pe venit, incepand cu anul 2000 Romania aplic o nou politic ^n ceea ce prive[te impozitarea salariilor [i, implicit, s-a modificat cadrul legislativ al decontrilor cu personalul, asigurrile sociale, asigurrile de sntate, protec]ia social [i alte opera]iuni asimilate .

Noul cadru legislativ privind impozitul pe venit are ca [i component principal impozitul pe salarii . Impozitul pe venit se aplic numai persoanelor fizice [i nu persoanelor juridice ( firme, institu]ii, etc. ) ins acestea din urm sunt angrenate ^n procesul de aplicare a normelor legale ^n ceea prive[te impozitul pe venit, datorit componentei salariale, respectiv a decontrilor cu personalul [i opera]iunile asimilate .

Noul cadru legislativ cuprinde urmtoarele categorii economice :

1. Contribuabilii reprezint subiec]i ai impozitului pe venit [i cuprind urmtoarele categorii de persoane :

? Orice persoan cu domiciliul in Romania, pentru veniturile ob]inute din Romania, cat [i din strintate ;

? Persoanele fizice romane, fr domiciliul ^n Romania, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei, sau ^ntr-o perioad de timp ce dep[e[te ^n total 183 de zile, ^n orice perioad de 12 luni, incepand sau sfar[ind ^n anul calendaristic vizat ;

? Persoanele fizice straine, pentru veniturile ob]inute din Romania, prin

intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei ,sau ^n orice

perioad de 12 luni, ^ncepand sau sfar[ind ^n anul calendaristic vizat ;

? Persoanele fizice romane fr domiciliul ^n Romania, precum [i persoanele fizice straine, care realizeaz venituri din Romania, ^n alte condi]ii decat cele men]ionate mai sus, potrivit conven]iilor de evitare a dublei impuneri pe care Romania le are cu alte state .

2. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit sunt :

- Venituri din activit]i independente;

- Venituri din salarii;

- Venituri din pensii ( peste o anumit limit stabilit de legiuitor );

- Venituri din cedarea folosin]ei bunurilor;

- Venituri din dividente si dobanzi;

- Alte venituri.

~n categoria de venituri se include [i orice avantaje in bani [i/sau ^n natur primite de o persoana fizic, cu titlu gratuit sau cu plata par]ial, precum [i folosirea in scop personal a bunurilor [i drepturilor aferente desf[urarii activit]ii.

Cheltuielile deductibile reprezint acea categorie de cheltuieli care se scad ( se deduc ) din veniturile ob]inute, la calculul impozitului pe venit.

Cheltuielile nedeductibile reprezint acea categorie de cheltuieli care nu se scad ( nu se deduc) din veniturile ob]inute, la calculul impozitului pe venit.

Venitul brut reprezint totalitatea veniturilor ob]inute de persoanele fizice in activitatea desf[urat, precum [i avantajele primite, pe fiecare loc de realizare al acestora, indiferent de denumirea acestora [i forma ^n care sunt acordate.

Venitul net reprezint diferen]a dintre venitul brut [i cheltuielile aferente deductibile.

Cheltuielile deductibile sunt, dupa caz, urmtoarele:

? Contribu]ia pentru asigurrile sociale;

? Contribu]ia pentru protec]ia social a [omerilor;

? Contribu]ia pentru asigurrile sociale de sntate;

? Alte contribu]ii obligatorii stabilite de lege;

? O cot de 15% din deducerea personal de baz, acordat cu titlu de cheltuieli profesionale la acela[i loc de munc.

Veniturile neimpozabile sunt reprezentate de acele venituri ob]inute de persoanele fizice care nu se impoziteaz.

Veniturile scutite de impozit sunt reprezentate de acele venituri ob]inute de persoanele fizice, care sunt veniturile impozabile, ins scutite de la impozitare.

Deducerile personale reprezint acele sume care se deduc ( se scad ) din venitul anual global pentru contribuabilii persoanele fizice romane, cu domiciliul stabil ^n Romania.

Deducerile personale cuprind dou componente :

-Deducerea personal de baz, care incepand cu 1 ianuarie este fixat la suma de 1.800.000 lei/lun [i care se indexeaz periodic potrivit prevederilor legale;

- Deduceri personale suplimentare , care se calculeaz ^n func]ie de deducerea personal de baz, sub forma unui coeficient fix ponderat la deducerea personal de baz astfel:

? 0,5 x 1.800.000 lei/lun, pentru so]ul/so]ia afla]i ^n ^ntre]inerea salariatului;

? 0,5 x 1.800.000 lei/lun, pentru fiecare din primii doi copii afla]i ^n ^ntre]inere;

? 0,5 x 1.800.000 lei/lun,pentru al treilea [i urmtorii copii afla]i ^n ^ntre]inere;

? 0,5 x 1.800.000 lei/lun, pentru fiecare alt membru aflat ^n ^ntre]inere

De asemenea, legiuitorul a stabilit deduceri personale suplimentare ^n func]ie de situa]ia proprie sau de situa]ia persoanelor aflate ^n ^ntre]inere, ^n afara sumelor din calculul prezentat anterior asfel:

? 1,0 x 1.800.000 lei/lun, pentru invalizii de gradul I [i persoanele cu handicap grav;

? 0,5 x 1.800.000 lei/lun, pentru invalizii de gradul II [i persoanele cu handicap accentuat.