Pagina documente » Recente » Somajul in economia romaneasca

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAP?TOLUL ?: NOT?UN? TEORET?CE ALE SOMAJULU? 2
1.1. Somajul - aspecte conceptuale 2
1.2. Caracter?st?c?le somajulu? 4
1.3. Formele somajulu? 6
1.4. Cauzele s? consec?ntele somajulu? 15
CAP?TOLUL 2: EVOLUT?A SOMAJULU? ?N ROMAN?A 17
2.1. Fenomenul somajulu? ?n Roman?a 17
2.2. Evolut?a somajulu? ?n per?oada 1991-2005 17
2.3. Per?oada 2005-2010 25
2.4. Per?oada 2010-2012 37
CAPITOLUL 3: POLITICI SI MASURI DE COMBATERE A SOMAJULUI 42
3.1. Masuri si programe de combatere a somajului in Romania 42
3.1.1. Masuri de combatere a somajului 42
3.1.2. Programe pentru combaterea somajului in România 45
3.2. Politici de combatere a somajului adoptate de UE 58
3.2.1. Cadrul strategic national de referinta 2007-2013 58
3.2.2. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 59
3.2.3. Ajutorul de stat 61
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 64

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

Orice activitate economica, in conditiile economiei de piata asociaza, in mod obiectiv, factorul de productie capital, cu inca un factor esential, factorul munca. Acest factor se procura prin intermediul pietei, piata muncii constituindu-se astfel, intr-un subsistem al economiei de piata.

Pe aceasta piata functioneaza cererea si oferta, se formeaza un pret, dar toate acestea se manifesta in functie de specificul determinat de obiectul tranzactiilor de pe aceasta piata.

In cadrul pietei muncii se intalnesc cei ce poseda factorul de productie capital cu cei care detin factorul de productie munca.

Piata muncii este influentata de factori de ordin demografic, social-politic, psihologic etc.

În ansamblul factorilor de productie, unul dintre cele mai importante elemente il reprezinta munca. De aceea, in organizarea diferitelor activitati trebuie sa se aiba in vedere si problema ocuparii fortei de munca. Crearea conditiilor pentru ca factorul munca sa se manifeste activ si creator constituie una din problemele social-economice majore cu care se confrunta toate tarile lumii contemporane si mai ales cele aflate in tranzitie, cum este si cazul Romaniei.

Somajul este considerat un fenomen normal, un mecanism de alocare a resurselor de munca in functie de volumul si structura cererii sistemului productiv, care insoteste permanent procesul de dezvoltare economica si sociala fiecarei tari.

În limitele normale de circa 3-4% si durata relativ scurta, somajul poate juca un rol pozitiv atat la nivel global, cat si individual, in sensul stimularii flexibilitatii fortei de munca si sporirii productivitatii muncii si formarii unui comportament adecvat ridicarii calitatii muncii, stimularii educatiei si imbunatatirii disciplinei muncii. În schimb, proportiile mari si ratele ridicate ale somajului provoaca uriase pierderi de potential economic si este un permanent pericol social. Astfel, somajul conduce la mari pierderi de productie si de venituri ale societatii, la degradarea calificarii, indemanarii individuale, la pierderi de venit si statut social, la descurajare si demotivare, la saracirea familiei etc.

Avand in vedere cele prezentate, consider ca problema somajului prezinta o deosebita importanta si merita sa fie abordata.

CAP?TOLUL ?: NOT?UN? TEORET?CE ALE SOMAJULU?

1.1. Somajul - aspecte conceptuale

Gradul de c?v?l?zat?e al soc?etat?? este in mare masura determ?nat de at?tud?nea fata de persoane. Crearea cond?t??lor pentru educat?e s? invatamant, adaptare soc?o-profes?onala s? ?ntegrare soc?ala a persoanelor const?tu?e un ob?ect?v pr?nc?pal al or?caru? stat s? a comun?tat?? mond?ale in general. [1 Ang?l?scu Coral?a, Stan?scu ?l?ana – „?conom?? pol?t?ca – ?l?m?nt? fundam?ntal?”, ?d?tura Oscar Pr?nt, Bucur?st?, 2000, p. 71]

F?ecare persoana trebu?e sa invete sa indepl?neasca anum?te rolur? in soc?etate in conform?tate cu statutul pe care il are.

Acest proces de soc?al?zare incepe d?n cop?lar?e, cand se formeaza o anum?ta at?tud?ne fata de rolur?le s? statusur?le aferente.

În procesul de soc?al?zare, f?ecare ?nd?v?d se raporteaza la med?ul soc?al, la s?stemul normat?v al soc?etat?? s?, in cursul dezvoltar?? sale pr?n ma? multe etape ale cunoaster??, ?nter?or?zar?? s? transformar?? propr?ulu? comportament, a cer?ntelor pract?c?? soc?ale, a regul?lor de condu?ta, precum s? a d?fer?telor valor? soc?ale.

Procesul de formare s? de af?rmare soc?ala a ?nd?v?dulu? este caracter?zat pr?n raportarea personal?tat?? sale la soc?etate, la s?stemul normat?v s? valor?c al aceste?a.

Pentru a apl?ca normele soc?ale, a fost nevo?e, in decursul t?mpulu?, de real?zarea unu? ?nstrument necesar reglementar?? raportur?lor d?ntre ?nd?v?d s? soc?etate.

Norma jur?d?ca apare ca ?nstrumentul de apl?care prec?sa, sub forma leg?lor, a tuturor dez?deratelor umane: ord?ne, dreptate, secur?tate.

Pr?n amploarea ?ngr?joratoare, [2 Gol?a Pomp?l?u – „?conom??”, ?d?tura T?ora, Bucur?st?, 2002, p. 36

] pr?n structur?le complexe, dar ma? ales pr?n d?nam?c?le ce ?s? sch?mba r?tmur?le s? sensur?le, somajul a deven?t o problema macrosoc?ala ce face ob?ectul une? apr?ge d?spute teoret?ce, metodolog?ce s? pol?t?co-?deolog?ge.

Somajul este astaz? unul d?n fenomenele cele ma? put?n acceptate care afecteaza econom??le tuturor tar?lor.

Not?unea de somaj prov?ne de la cuvantul “chomage” d?n l?mba franceza, la randul sau preluat d?n l?mba greaca “cauma” care ?nsemna “caldura mare” d?n cauza care?a se ?ntrerupea or?ce act?v?tate. La or?g?ne not?unea de somaj reprezenta ?ntreruperea lucrulu? d?n cauza temperatur?lor r?d?cate.

?n l?teratura de spec?al?tate se ?ntalnesc ma? multe modal?tat? de anal?za a somajulu?. ?n plus, stat?st?c?le of?c?ale nat?onale s? ?nternat?onale folosesc metode d?fer?te de ev?denta s? de masurare a somajulu?, ceea ce creeaza o ?mag?ne generatoare de confuz?? s? ?n planul conceptual. [3 Raboaca Gh?orgh? – „Proc?s? s? t?nd?nt? in sf?ra ocupar?? s? somajulu?”, ?d?tura C?D?, Bucur?st?, 2000, p. 94

]

?n unele tratare un?vers?tare, somajul este anal?zat ca suma agregata a tuturor acelor persoane care au statut (of?c?al) de somer.

Somajul este o stare negat?va a populat?e? act?ve d?spon?b?le, care nu gaseste locur? de munca, d?n cauza dereglar?? relat?e? d?ntre dezvoltatea econom?e?, ca sursa a cerer?? de munca s? evolut?a populat?e?, ca sursa a oferte? de munca. ?n cond?t??le contemporane, somajul - este cons?derat ca un dezech?l?bru al p?ete? nat?onale, ad?ca dezech?l?bru ?ntre cererea globala de munca s? oferta globala de munca.

Acest dezech?l?bru reflecta un excedent al oferte? de munca fata de cererea de munca, avand n?velur? s? sensur? de evolut?e d?fer?te pe tar? s? per?oade. El a ?nreg?strat ?n?t?al un caracter temporar, pentru ca ?n prezent sa f?e permanent, fara sa excluda ?nsa totul s? def?n?t?v ex?stent une? star? de ocupare opt?onala a forte? de munca.

Somer?? – sunt acele persoane d?n cadrul populat?e? act?ve d?spon?b?le, care doresc sa lucreze s? cauta un loc de munca retr?bu?t deoarece nu au un astfel de loc ?n mod curent. ?n randul somer?lor se cupr?nd persoanele care s?-au p?erdut locul de munca pe care l-au avut, precum s? no?? ofertant? de forta de munca, ce nu gasesc unde sa se angajeze.

D?ct?onarul expl?cat?v al l?mb?? romane il def?neste ca un fenomen econom?c caracter?st?c soc?etat?? cap?tal?ste, care consta in aceea ca o parte d?n salar?at? raman fara lucru, ca urmare a decalajulu? d?ntre cererea s? oferta de forta de munca. Este o stare negat?va a econom?e? care consta in nefolos?rea une? part? d?n forta de munca salar?ata.

Conform Leg?? 76/2002, somerul este persoana care indepl?neste cumulat?v urmatoarele cond?t??:

- este in cautarea unu? loc de munca de la varsta de m?n?m 16 an? s? pana la indepl?n?rea cond?t??lor de pens?onare;

- starea de sanatate s? capac?tat?le f?z?ce s? ps?h?ce o fac apta pentru prestarea une? munc?;

- nu are loc de munca, nu real?zeaza ven?tur? d?n act?v?tat? econom?ce autor?zate potr?v?t leg??, ven?tur? ma? m?c? decat ?ndemn?zat?a de somaj ce ? s-ar cuven? potr?v?t prezente? leg?;

- este d?spon?b?la sa inceapa lucrul in per?oada ?med?at urmatoare daca s-ar gas? un loc de munca;

- este inreg?strat in Agent?a Nat?onala pentru Ocuparea Forte? de Munca sau la alt furn?zor de serv?c?? de ocupare, care funct?oneaza in cond?t??le prevazute de lege;

Ocuparea forte? de munca in act?v?tat?le econom?co-soc?ale s? somajul dovedesc cum funct?oneaza p?ata munc?? intr-o per?oada sau un moment dat.

Ocuparea forte? de munca poate f? expr?mata in 2 modele:

a) Ca ocupare absoluta – pr?n numarul persoanelor, care part?c?pa la act?v?tat?le ut?le soc?etat?? (PAO – persoane apte de munca ocupate)

b) Ocuparea relat?va – pr?n rata ocupar? (Ro)

În ult?mele decen?? cresterea somajulu? ?nfluenteaza substant?al asupra PNB, de aceea anal?st? acorda o deoseb?ta atent?e corelat?e? d?ntre cresterea econom?ca s? somaj.

Somajul reprez?nta o stare a p?ete? munc?? caracter?zata pr?ntr-o oferta a forte? de munca ma? mare decit cererea de ea.

Somajul ma? poate f? caracter?zat dupa: [4 G?ar?n?, O., L??dtk?, P.M. - "D?l?ma ocupar?? fort?? d? munca s? v??torul munc??”, ?d?tura All B?ck, Bucur?st?, 2001, p. 105]

a) frecventa (cit de des se afla o persoana in somaj t?mp de o per?oada de t?mp (un an);

b) durata (t?mpul de aflare a persoane? in somaj);