Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind achizitia bunurilor sau serviciilor prin licitatie deschisa

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-achizitia-bunurilor-sau-serviciilor-prin-licitatie-deschisa
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-achizitia-bunurilor-sau-serviciilor-prin-licitatie-deschisa


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORIC DE DESFASURARE AL ACHIZITIILOR PUBLICE 6
1.1 ACHIZITIILE PUBLICE - GENERALITATI 8
1.1.1 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica 8
1.1.2 Definitii 8
1.2 PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 9
1.3 INITIEREA ACTIVITATII, SELECTAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIRE SI ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 10
1.3.1 Initierea activitatii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 10
1.3.2 Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 12
1.3.3 Estimarea valorii contractului de achizitie publica 12
1.4 DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI 13
1.4.1 Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei 13
1.4.2 Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 14
1.5 COMISIA DE EVALUARE 14
1.6 TERMENE 16
1.7 DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE 17
CAPITOLUL II DOCUMENTATIA STANDARD PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE BUNURI SI SERVICII PRIN LICITATIE DESCHISA 19
2.1 INFORMATII GENERALE 19
2.1.1 Introducere 19
2.1.2 Calificarea candidatilor/ofertantilor 19
2.1.3 Elaborarea ofertelor 21
2.1.4 Prezentarea ofertelor 25
2.1.5 Deschiderea si evaluarea ofertelor 28
2.1.6 Atribuirea contractului de achizitie publica 31
2.2 FISA DE DATE A ACHIZITIEI 34
2.3 CAIETUL DE SARCINI 41
CAPITOLUL III DESFASURAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII PRIN LICITATIE DESCHISA 42
3.1 ASPECTE JURIDICE SI PRACTICE PRIVIND PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA 42
3.2 ACTIVITATI CE SE DESFASOARA CU OCAZIA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN LICITATIE DESCHISA 44
3.3 BAZA LEGALA DE DESFASURARE A PROCEDURII DE LICITATIE DESCHISA 49
CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII iN VEDEREA HRANIRII EFECTIVELOR DE MILITARI PE TIMP DE PACE PRIN SOCIETATI COMERCIALE ( U.M. 01308-BUCURESTI) 50
CONCLUZII 94
BIBLIOGRAFIE 96
ANEXE 97

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Alinierea Armatei Romaniei la standardele impuse de Alianta Nord - Atlantica nu se poate desfasura decat printr-un proces rapid si pragmatic. Astfel, achizitiile de bunuri si servicii, cuprinse de Ministerul Apararii Nationale, reprezinta cea mai viabila solutie, in contextul actual, de aprovizionare optima cu produse, bunuri si asigurare de servicii necesare satisfacerii necesitatilor unitatilor militare. De ce este cea mai viabila solutie? Deoarece costurile suportate de unitatile militare pentru satisfa-cerea necesitatilor functionale prin forte proprii ar fi mult mai ridicate decat daca ar apela la achizitiile publice de bunuri si servicii.

Unitatea militara ca purtatoare de cerere de produse/servicii se confrunta in mediul pietei cu diferiti agenti economici care isi propun sa castige acceptul unitatii pentru desfasurarea unor relatii de furnizare/prestare.

Achizitiile de bunuri si servicii, componente a logisticii militare, presupun o serie de activitati legate de consumul intern si de existenta unor potentiali furnizori. Datorita complexitatii acestui proces cat si gravelor greseli constatate prin controale s-a ajuns la darea unor ordine in ceea ce priveste achizitiile publice de bunuri si servicii pentru a nu repeta greselile facute anterior. Un astfel de exemplu ar putea fi ordinul M 39 din 11 martie 2003 ce priveste metodologia de auditare a procedurilor de achizitie indiferent de valoarea lor.

În momentul de fata exista doar cateva lucrari de specialitate care sa trateze pe larg procesul de achizitie de bunuri si servicii prin procedura de “licitatie deschisa”.

Prin aceasta lucrare voi incerca sa aduc in atentia dumneavoastra modelul de desfasurare a achizitiei de bunuri si servicii prin “licitatie deschisa” specific unitatilor militare.

Lucrarea de fata este structurata pe patru capitole. Capitolul I, partea introductiva a lucrarii, are rolul de a va familiariza cu termenii uzuali specifici achizitiilor publice de bunuri si servicii in conformitate cu O.U.G nr. 60/2000 privind privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001. Capitolul al II-lea si capitolul al III-lea trateaza amplu documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modul de desfasurare a achizitiei publice de bunuri si servicii prin „licitatie deschisa”, in conformitate cu legislatia in vigoare. Capitolul al IV-lea reprezinta partea practica a acestei lucrari si va prezinta un studiu de caz privind organizarea si desfasurarea procedurii de „licitatie deschisa” pentru atribuirea contractului de prestari servicii in vederea hranirii efectivelor de militari pe timp de pace prin societati comerciale la U.M. 01308 – Bucuresti.

Consider ca aceasta lucrare poate constitui un suport teoretic si practic pentru cei care se ocupa cu incheierea contractelor de achizitie publica.

CAPITOLUL I

CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORIC DE DESFASURARE AL ACHIZITIILOR PUBLICE

1.1 ACHIZITIILE PUBLICE - GENERALIT?TI

1.1.1 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica

La baza desfasurarii,in conditii optime, a achizitiilor publice se afla urmatoarele principii:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;

b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

1.1.2 Definitii [1 Art.3 din O.U.G.60/2000]

a) achizitie publica - dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;

b) contract de achizitie publica - contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant;

c) contractant - ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;

d) contract de furnizare - contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare;

e) contract de servicii - contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale;

f) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

i) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;

j) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;

k) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

l) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;

m) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

n) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei;

o) garantie de buna execttie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica;

p) cai de atac - contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale.

1.2 Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are obligatia [2 articolul 9 din O.U.G.60/2001] de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publica:

1) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;

2) licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;

3) negociere, care poate fi:

- negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

- negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;

4) cererea de oferta, respectiv procedura simplificata, prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a cumpara direct, potrivit normelor de aplicare a ordonantei de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 2.000 euro.

În aplicarea acestor proceduri trebuie retinut ca “Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.”