Pagina documente » Stiinte Economice » Taxa pe valoarea adaugata. Studiu privind contabilizarea taxei pe valoarea adaugata (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-taxa-pe-valoarea-adaugata.-studiu-privind-contabilizarea-taxei-pe-valoarea-adaugata-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-taxa-pe-valoarea-adaugata.-studiu-privind-contabilizarea-taxei-pe-valoarea-adaugata-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
I. DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
I.1 FUNDAMENTAREA TEORETICA A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
I.2 DELIMITARI LEGISLATIVE PRIVIND TVA
I.2.1 SFERA DE APLICARE
I.2.2 PERSOANELE IMPOZABILE
I.2.3 OPERATIUNI IMPOZABILE
I.2.4 LOCUL OPERATIUNILOR IMPOZABILE
I.2.5 FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.6 BAZA DE IMPOZITARE
I.2.7 COTELE DE IMPOZITARE SI CALCULUL TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.8 OPERATIUNI SCUTITE
I.2.8.1 SCUTIRI PENTRU OPERATIUNI DIN INTERIORUL TARII
I.2.8.2 SCUTIRI LA IMPORT
I.2.8.3 SCUTIRI LA EXPORT SAU ALTE OPERATIUNI SIMILARE SI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL
I.2.9 REGIMUL DEDUCERILOR
I.2.9.1 DREPTUL DE DEDUCERE
I.2.9.2 PERIOADA FISCALA
I.2.9.3 DEDUCEREA PENTRU PERSOANELE IMPOZABILE CU REGIM MIXT
I.2.9.4 DETERMINAREA TAXEI DE PLATA SAU A SUMEI NEGATIVE DE TAXA
I.2.9.5 REGULARIZAREA SI RAMBURSAREA TAXEI
I.2.10 PLATITORII TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.10.1 REGULI APLICABILE IN CAZUL PERSOANELOR STABILITE IN STRAINATATE
I.2.11 REGIMUL SPECIAL DE SCUTIRE
I.2.11.1 SFERA DE APLICARE SI REGULILE PENTRU REGIMUL SPECIAL DE SCUTIRE
I.2.12 OBLIGATIILE PLATITORILOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.12.1 INREGISTRAREA PLATITORILOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.12.2 DEFINIREA ASOCIERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
I.2.12.3 FACTURILE FISCALE
I.2.12.4 EVIDENTA OPERATIUNILOR IMPOZABILE SI DEPUNEREA DECONTULUI
I.2.12.5 PLATA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA LA BUGET
II. CONTABILIZAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA. TRATAMENTE DE BAZA
II.1 MECANISMUL TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
II.2 PREZENTAREA INTREPRINDERII LUATE IN STUDIU
II.2.1 SCURT ISTORIC
II.2.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL INTREPRINDERII
II.2.2.1 ACTIVITATEA COMERCIALA
II.2.2.2 ACTIVITATEA DE PRESTARI SERVICII
II.2.2.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA
II.2.2.4 ADMINISTRATORUL
II.2.2.5 SEFII DE COMPARTIMENTE TRANSPORTURI SI PRESTARI SERVICII
II.2.2.6 SEFII COMPARTIMENTELOR COMERCIALE
II.2.2.7 CONTABILUL SEF
II.2.3 PRINCIPALII FURNIZORI SI CLIENTI S.C. SILFLOR AND MOVE IMPEX S.R.L.
II.2.4 ORGANIZAREA S.C. SILFLOR AND MOVE IMPEX S.R.L.
II.2.4.1 CAPITALUL SOCIAL
II.2.4.2 REDUCEREA SAU MARIREA CAPITALULUI SOCIAL
II.2.4.3 PARTILE SOCIALE
II.2.4.4 DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE
II.2.4.5 CESIUNEA PARTILOR SOCIALE
II.2.4.6 ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
II.2.4.7 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
II.2.4.8 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
II.2.4.9 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
II.2.4.10 ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII
II.2.4.11 ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI
II.2.4.12 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR
II.2.4.13 PERSONALUL SOCIETATII
II.2.4.14 AMORTIZAREA FONDURILOR
II.2.4.15 EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL
II.2.4.16 CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI
II.2.4.17 CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII
II.2.4.18 REGISTRELE SOCIETATII
II.2.4.19 DIZOLVAREA SOCIETATII
II.2.4.20 LICHIDAREA SOCIETATII
II.2.4.21 LITIGII
II.2.5 PRINCIPALELE REALIZARI
II.2.5.1 CIFRA DE AFACERI
II.2.5.2 RENTABILITATEA
II.2.5.3 INDATORAREA
II.2.6 ORGANIZAREA CONTABILITATII
II.2.6.1 CONFIGURATIA SI PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
II.2.6.1.1 TRASATURILE SISTEMULUI INFORMATIC
II.2.6.1.2 PREZENTARE GENERALA
II.2.6.1.3 DESCRIEREA MODULELOR COMPONENTE
II.2.6.2 LISTA SITUATIILOR
II.3 DOCUMENTE SI REGISTRE DE CONTABILITATE
II.3.1 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
II.3.2 DOCUMENTELE PRIMARE SI CENTRALIZATOARE
II.3.3 FACTURA FISCALA
II.3.4 AVIZUL DE INSOTIRE A MARFII
II.3.5 DISPOZITIA DE LIVRARE
II.3.6 JURNALUL PENTRU VANZARI
II.3.7 JURNALUL PENTRU CUMPARARI
II.3.8 BORDEROUL DE VANZARE
II.3.9 BORDEROUL CUPRINZAND LIVRARI
II.4 TIPURI DE OPERATII TVA SI CONTABILIZAREA LOR
II.5 DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA. INTOCMIREA DECONTULUI TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA. REGULARIZAREA PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
III. INFORMATIA FINANCIARA SI DE RAPORTARE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
III.1 INFORMATII DE BILANT PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
III.1.1 INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
III.1.2 MODIFICARI ALE CAPITALURILOR PROPRII
III.2 ANALIZA CREANTELOR SAU OBLIGATIILOR PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
III.2.1 CONTROLUL FORMAL
III.2.2 CONTROLUL ULTERIOR AL DOCUMENTELOR
III.2.3 CONTROLUL EXTERN
III.2.4 VERIFICAREA CONTABILITATII
III.2.5 INCHEIEREA OPERATIUNILOR DE CONTROL
III.2.6 DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FISCAL
III.2.7 PROCESELE - VERBALE DE CONTROL
IV. PERFECTIONARI SI DEZVOLTARI PRIVIND CONTABILIZAREA, ANALIZA, RAPORTAREA SI DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
V. CONCLUZII
VI. BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

Definitii

Definitia taxei pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

Semnificatia unor termeni si expresii

In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;

2. achizitie intracomunitara ;

3. active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau prin prezentul titlu;

4. activitate economica are urmatorul inteles: atunci cand o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se intelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta;

5. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile;

6. bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

7. produse accizabile reprezinta urmatoarele bunuri supuse accizelor, conform legislatiei in vigoare:

a) uleiuri minerale;

b) alcool si bauturi alcoolice;

c) tutun prelucrat;

8. codul de inregistrare in scopuri de TVA , atribuit de catre autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;

9. data aderarii este data la care Romania adera la Uniunea Europeana;

10. decont de taxa ;

11. Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 iunie 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. factura ;

13. importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila;

14. intreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire sau, dupa caz, un regim de scutire echivalent, in conformitate cu prevederile legale ale statului membru in care persoana este stabilita

15. livrare intracomunitara ;

16. livrare catre sine ;

17. perioada fiscala ;

18. persoana impozabila , reprezinta persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica;

19. persoana juridica neimpozabila reprezinta persoana, alta decat persoana fizica, care nu este persoana impozabila;

20. persoana neimpozabila reprezinta persoana care nu indeplineste conditiile pentru a fi considerata persoana impozabila;

21. persoana reprezinta o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila sau o persoana neimpozabila;

22. plafon pentru achizitii intracomunitare reprezinta plafonul stabilit ;

23. plafon pentru vanzari la distanta reprezinta plafonul stabilit;

24. prestarea catre sine ;

25. regim vamal suspensiv reprezinta, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, regimurile si destinatiile vamale ;

26. servicii furnizate pe cale electronica sunt: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;

27. taxa inseamna taxa pe valoarea adaugata, aplicabila conform prezentului titlu;

28. taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei;

29. taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate;

30. taxa de dedus reprezinta taxa aferenta achizitiilor, care poate fi dedusa ;

31. taxa dedusa reprezinta taxa deductibila, care a fost efectiv dedusa;

32. vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;