Pagina documente » Stiinte Economice » Tipuri de credite acordate de bancile comerciale

Despre lucrare

lucrare-licenta-tipuri-de-credite-acordate-de-bancile-comerciale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-tipuri-de-credite-acordate-de-bancile-comerciale


Cuprins

CUPRINS
1. PRINCIPII SI REGULI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE. 1
1.1. CONTRACTUL DE CREDIT 3
1.2. ASIGURAREA ACTIVELOR ACCEPTATE iN GARANTIE 4
1.3. CONTROLUL UTILIZARII CREDITELOR SI VERIFICAREA
GARANTIEI ACESTORA 5
2. CATEGORII DE CREDITE 9
2.1. CREDITE PE TERMEN SCURT iN LEI 9
2.1.1. CREDITELE GLOBALE DE EXPLOATARE 9
2.1.2. UTILIZARI DIN DESCHIDERI DE CREDITE PERMANENTE
(LINII DE CREDITE) 12
2.1.3. CREDITELE PENTRU FINANTAREA STOCURILOR TEMPORARE
SI SEZONIERE iN RATE 13
2.1.4. CREDITELE PENTRU EXPORT 14
2.1.5. CREDITELE DE SCONT. 14
2.1.6. CREDITELE DE FACTORING 15
2.1.7. CREDITELE PENTRU MARFURILE ViNDUTE CU PLATA 15
2.2. CREDITELE iN VALUTA PE TERMEN SCURT 16
2.2.1. CREDITELE DE FACTORING iN VALUTA 16
2.3. CREDITELE PE TERMEN MEDIU SI LUNG iN LEI 17
2.3.1. CREDITELE PENTRU ECHIPAMENT iN COMPLETAREA
SURSELOR PROPRII, PE TERMEN MEDIU SI LUNG 17
2.3.2. CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING 19
2.4. CREDITELE iN VALUTA PE TERMEN MEDIU SI LUNG 21
2.4.1. CREDITELE DE FORFETARE 22
3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A ACTIVITATII CLIENTILOR 24
3.1. ANALIZA STRUCTURII SI CONTINUTULUI BILANTULUI CONTABIL
SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 24
3.1.1. PREZENTAREA BILANTULUI CONTABIL 25
3.1.2. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 25
3.2. INDICATORII DE ANALIZA AI BONITATII CLIENTILOR 26
4. ANALIZA SI CLASIFICAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE 28
4.1. DETERMINAREA, CONSTITUIREA SI UTILIZAREA
PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC 30
4.1.1. DETERMINAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC 31
4.1.2. CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC 31
4.1.3. UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC 32
4.1.4. RAPORTAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC 33
5. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA 34
5.1. COMPONENTELE DE APROBARE A CREDITELOR SI A SCRISORILOR
DE GARANTIE BANCARA 34
5.2. ELIBERAREA SCRISORILOR DE GARANTIE BANCARA 36
5.2.1. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA iN LEI 36
5.2.2. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA iN VALUTA 37
5.2.3. ACORDUL DE GARANTIA BANCARA 39
5.2.4. AVALIZAREA TITLURILOR DE CREDIT 39
5.3. RAPORTAREA CREDITELOR SI A SCRISORILOR DE
GARANTIE; PASTRAREA DOCUMENTELOR 41
5.3.1. RAPORTAREA CREDITELOR SI A SCRISORILOR DE
GARANTIE 41
5.3.2. PASTRAREA DOCUMENTATIEI 42
6. SCADENTAREA, RESCADENTAREA, REESALONAREA SI RAMBURSAREA
CREDITELOR 44
6.1. SCADENTAREA CREDITELOR 44
6.2. RESCADENTAREA CREDITELOR 46
6.3. REESALONAREA CREDITELOR 46
6.4. RAMBURSAREA CREDITELOR 47
7. DERULAREA UNEI OPERATIUNI DE CREDITARE LA BANCA COMERCIALA -
SUCURSALA LUGOJ 49
BIBLIOGRAFIE 65

EXTRAS DIN DOCUMENT

?1. Principii si reguli generale privind activitatea de creditare

În intreaga activitate de creditare, banca va respecta intocmai prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de banca centrala cu atributii de reglementare in domeniile: monetar, de credit valutar si de plati, precum si propriile norme si instructiuni de lucru.

Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara, ca principiu fundamental ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.

Conform prevederilor Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, “la acordarea creditelor, societatile bancare vor urmarii ca solicitantii sa prezinte credibilitate” si “toate operatiunile de credit si de garantie ale societatilor bancare vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii”.

Activitatea de creditare se bazeaza, in primul rand, pe analiza viabilitatii si realismul afacerilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si lichiditati, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii. Determinarea capacitatii de palta a clientilor se face prin analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale afacerilor, atat din perioadele expirate cat si din cele prognozate.

Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasa atat pentru banca, deoarece prin extinderea si diversificarea portofoliului de credite poate obtine profit suplimentar, cat si pentru clienti, care, pe seama creditelor, pot sa isi dezvolte afacerile, sa obtina profit si pe aceasta baza sa ramburseze imprumuturile si sa-si achite datoriile.

Analiza si acordarea creditelor trebuie sa aiba in vedere influenta factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienti, respectiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevazute asupra desfasurarii afacerilor si rambursarii creditelor.

Banca are obligatia sa analizeze si sa verifice, iar imprumutatul sa puna la dispozitie toate documentele si actele din care sa rezulte natura activitatilor desfasurate, credibilitatea, situatia patrimoniala, rezultatele economico-financiare, capacitatea manageriala si orice alte documente si date care sa permita evaluarea potentialului economic, organizatoric si financiar al clientului.

Creditele si scrisorile de garantie solicitate, indiferent de suma sau durata de rambursare, respectiv de valabilitate, se acorda pentru destinatia stabilita prin contracte, aceasta fiind obligatorie pentru imprumutati. Utilizarea creditului aprobat, pentru alta destinatie decat cea stabilita, da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga imprumutul acordat.

Creditele trebuie sa fie in toate cazurile garantate, iar volumul minim al garantiilor constituite trebuie sa acopere datoria maxima a imprumutatului catre banca, formata din credite si dobanzi.

Banca are dreptul sa verifice la clientii sai experienta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii, respectarea conditiilor in care s-a acordat creditul, modul in care acesta este utilizat, iar in cazul in care se constata incalcarea prevederilor contractuale, sa retraga creditele inainte de scadenta stabilita sau, in lipsa de disponibilitati, sa le treaca la credite restante si/sau indoielnice si sa urmareasca rambursarea acestora in ordinea stabilita prin lege.

Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale precum si dobanzile aferente acestora, nerambursate respectiv neincasate la scadenta, sunt considerate ceante restante si respectiv dobanzi restante.

Pe toata durata creditarii, agentii economici care beneficiaza de credite au obligatia sa puna la dispozitia bancii un exemplar din bilantul contabil, situatiile contabile periodice si orice alte documente solicitate de banca. Aceasta obligatie va fi prevazuta ca o clauza distincta in contractul de credite.

Creditele se acorda la cererea agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt constituiti potrivit legii;

- poseda capital social varsat potrivit statutului;

- desfasoara activitati legale si eficiente potrivit actului de infiintare si statutului de functionare.

Pot beneficia de credite si agentii economici ale caror activitati sunt subventionate, cu conditia ca rezultatele financiare sa se incadreze la subventia cuvenita;

- indeplinesc un nivel optim al indicatorilor de bonitate;

- din analiza fluxurilor de lichiditati rezulta ca exista posibilitati reale de rambursare la scadenta a ratelor de credit si plata dobanzilor aferente;

- prezinta garantii materiale si morale pentru utilizarea cu eficienta a imprumutului, rambursarea la scadenta a creditului si achitarea dobanzilor aferente;

- valoarea garantiilor materiale acceptate este mai mare sau cel putin la nivelul creditelor solicitate si a dobanzilor aferente, calculate pe intreaga perioada de creditare. În cazul creditelor pe termen mediu si lung, valoarea garantiilor va trebuii sa acopere, la acordare, nivelul imprumutului si dobanzilor aferente, calculate pe o perioada de cel putin 12 luni. În astfel de situatii se va stabilii, din acte aditionale la contractul de imprumut, ca nivelul garantiilor sa acopere valoarea imprumutului acordat si a dobanzilor calculate pentru urmatoarele 12 luni, daca:

- au deschise conturi la una din unitatile teritoriale ale bancii;

- prezinta situatia angajamentelor din conturile deschise la alte societati bancare si a garantiilor aferente;

- accepta clauzele din contractul de creditare.

Persoanele fizice pot beneficia de credite, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- realizeaza venituri certe si cu caracter permanent, pe intreaga perioada de creditare;

- constituie si utilizeaza surse proprii de finantare;

- garanteaza rambursarea creditelor solicitate cu veniturile pe care le realizeaza, precum si cu garantii reale;

- nu inregistreaza debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti la data solicitarii imprumutului.

Dupa aprobarea unui credit, banca nu poate anula sau reduce cuantumul acestuia decat in cazuri justificate, determinate de constatarea furnizarii de catre un client a unor date nereale si numai dupa expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile calendaristice, care va fi comunicat in scris acestuia.

Banca poate intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea de catre client a unui credit aprobat, in cazul in care acesta a incalcat conditiile contractului de credit privind destinatia, utilizarea, garantiile, termenele sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie si rambursare.

Rambursarea anticipata a oricaror sume datorate in cadrul creditului, se poate efectua numai cu acordul prealabil al bancii si se va face incepand cu ultima scadenta, pentru a nu influenta calcului de dobanda, daca prin contractul de imprumut sau actele aditionale la aceasta nu s-a stabilit altfel.

Pentru creditele acordate si nerecuperate inca de la clientii supusi regimului de lichidare judiciara, banca va sista calculul dobanzilor si penalitatilor, incepand cu ziua primirii de la organele judecatoresti a notificarii de intrare in lichidare judiciara a debitorului conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare. Sistarea calculului dobanzilor si penalitatilor se va efectua numai pentru creditele, dobanzile si alte creante negarantate sau ramase fara garantii, total sau partial, in urma obtinerii aprobarii in acest sens de la centrala bancii.

1.1. Contractul de credit

Contractul de credit este actul incheiat intre banca si cel care imprumuta, prin care se materializeaza acordul de vointa intre cele doua parti.

Temeiul juridic al contractului de credit il constituie prevederile art. 35 – 39 din Codul Comercial/1887, coroborate cu prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul Civil/1865: art. 21 din Legea nr. 33/1999 si art. 11 din Statutul Bancii Comerciale Romane aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1195/1990, potrivit caruia “contractul de credit are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu”.

Este interzisa acordarea efectiva a vreunei sume din creditul aprobat fara incheierea in prealabil a contractului de credit intre banca si imprumutat. În cazul creditelor globale de exploatare, contractele de credite se intocmesc de banca cu imprumutatii pe o perioada de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire prin intermediul actelor aditionale, fara a depasi 12 luni de la acordarea primului credit. Contractele pentru creditele globale de exploatare se intocmesc in prima decada a trimestriului, iar actele aditionale la contractul de credit cu cel putin trei zile inainte de expirarea scadentei inscrisa in contract.

Împrumuturile sub forma utilizarilor din deschideri de credite permanente (liniile de credite) se acorda pe baza contractelor ce se incheie de banca cu imprumutatii, pentru intreaga perioada pentru care au fost solicitate si aprobate.

Contractul de credit se intocmeste in minim trei exemplare, a caror destinatie este urmatoarea:

- exemplarul 1 – se pastreaza intr-un loc distinct, stabilit de conducerea unitatii bancii, constituind portofoliul de contracte de credite al unitatii bancare respective;

- exemplarul 2 – se preda imprumutatului, care va semna de primire pe exemplarul 1;

- exemplarul 3 – se pastreaza in dosarul de credite al agentului economic respectiv, pe intreaga perioada de creditare, pana la rambursarea integrala.

Toate cele trei exemplare ale contractului de credit sunt exemplare originale, avand fiecare in parte aceeasi putere juridica.

Obligatia urmaririi si respectarii destinatiei mentionate in contract, precum si incadrarea platilor efectuate din credite in plafonul aprobat, revine compartimentului de credite. Un extras din contractul de credite se preda la serviciul decontari-contabilitate, pentru acordarea imprumutului si respectiv, urmarirea rambursarii acestuia si platii dobanzilor conform graficului de esalonare. În cazul persoanelor fizice beneficiare de imprumuturi, contractele de credite vor fi semnate de catre imprumutat si girantii acestuia, la banca, in prezenta consilierului juridic sau a inlocuitorului acestuia. În contractele de credite nu se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul contractului rspectiv, care pot duce la interpretari eronate sau la pierderea drepturilor ce decurg din contract.

Dupa incheierea contractului, ofiterul de credite impreuna cu juristul bancii verifica:

- inscrierea garantiilor la judecatoria din raza teritoriala in care se afla imobilul ipotecat sau judecatoria din raza teritoriala in care se afla debitorul, in cazul constituirii gajurilor, precum si notificarea la societatea de asigurare a cesiunii drepturilor de despagubire pentru bunurile asigurate, ipotecate si gajate in favoarea bancii.