Pagina documente » Stiinte Economice » Vamuirea marfurilor in operatiunile de import-export

Despre lucrare

lucrare-licenta-vamuirea-marfurilor-in-operatiunile-de-import-export
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-vamuirea-marfurilor-in-operatiunile-de-import-export


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
VAMUIREA MARFURILOR
1.1. Politici comerciale contemporane in comertul international
1.2. Politica vamala, componenta a politicii comerciale si legatura cu politica fiscala
1.2.1. Conceptul de politica vamala
1.2.2. Rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane
1.3. Taxele vamale, instrumente ale politicii vamale
1.3.1. Efecte generale ale aplicarii taxelor vamale asupra importurilor si functia taxelor vamale ca instrument fiscal de politica comerciala
1.3.2. Clasificarea taxelor vamale
1.4. Tarifele vamale
1.4.1. Norme internationale privind folosirea tarifelor vamale - Reguli G.A.T.T.
CAPITOLUL II
PARTICULARITATI iN VAMUIREA MARFURILOR iN ROMiNIA
2.1. Reglementari interne privind vamuirea marfurilor
2.1.1. Sistemul institutional al autoritatii vamale
2.1.2. Datoria vamala
2.2. Tariful vamal de import al Rominiei
2.2.1. Descrierea modului de utilizare a tarifului vamal
2.2.2. Norme tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?V?MUIREA M?RFURILOR ÎN OPERATIUNILE DE IMPORT - EXPORT?CAPITOLUL II

PARTICULARIT?TI ÎN V?MUIREA M?RFURILOR ÎN ROMÂNIA

2.1. Reglementari interne privind vamuirea marfurilor

„Cadrul vamal se aplica in mod uniform si nediscriminatoriu pe intreg teritoriul Romaniei. Prevederile cuprinse in prezentul cod se aplica tuturor bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoane fizice sau persoane juridice.” [1 „Legea nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul Vamal al Romaniei” publicata in M.O. al Romaniei mr. 180 din 1 august 1997 si intrata in rigoare la 1 octombrie 1997 – cap. 1 „Dispozitii generale”, sectiunea 1 „Domeniul de aplicare”.]

Dreptul de vama constituie pentru fiecare stat un atribut ce deriva din exercitarea suveranitatii asupra teritoriului sau. Aria de aplicare a acestui drept al statului, impreuna cu normele materiale si procedurale, care formeaza in ansamblu „dreptul vamal”, coincide cu teritoriul unui stat. Pe teritoriul unui se intelege spatiul geografic asupra caruia un stat isi exercita suveranitatea exclusiva, alcatuita din sol, subsol, ape si coloana aeriana deasupra solului si apelor. Portiunea apelor marilor sau oceanelor, adiacenta tarmului unui stat – denumita mare teritoriala – se afla sub suveranitatea statului respectiv. Întinderea marii teritoriale este stabilita, in general, in limita a 12 mile marine (1 Mm = 1851,85).

Aplicarea Codului vamal se face in mod uniform si nediscriminatoriu, adica normele sale sunt unice si generale, cu aceeasi forta juridica, pe intreg teritoriul tarii, iar incidenta lor nu are in vedere persoanele fizice si juridice, in mod individual, ci ca o consecinta a egalitatii legii, ea este unica pentru toti.

Toate bunurile care intra sau ies din tara, sunt supuse prevederilor codului vamal. Chiar si bunurile care nu genereaza taxe vamale, cum sunt cele exportate de persoane juridice sau cele scutite „ex. lege” de taxe vamale de import, sunt supuse prevederilor codului vamal, prin exercitarea asupra acestor a atributiilor de politica economica sau de protectie a economiei nationale, ce revin autoritatii vamale.

Bunurile pot fi introduse si scoase, iar persoanele fizice pot intra si iesi, „in mod licit”, din tara, numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Principiul aplicabil identificarii competent este cel al prioritatii sesizarii. Pentru efectuarea multiplelor operatiuni de vamuire prevazute in Codul Vamal si in celelalte reglementari vamale, exclusivitatea apartine autoritatii vamale. În cazul care faptele care au generat operatiunea vamala au si caracter infractional, exclusivitatea anchetei apartine organului de politie judiciara, pe baza procesului verbal de constatare preliminar incheiat de autoritatea vamala.

În general, punctele de control vamal pentru trecerea frontierei sunt locurile deschise traficului international de persoane si bunuri, dar pot fi si alte puncte de frontiera, prin care trecerea se face in conditiile stabilite prin intelegeri internationale bilaterale incheiate intre Romania si statele vecine.

Existenta birourilor sau punctelor vamale in aceleasi locuri cu punctele de trecere a frontierei, constituie o modalitate adecvata pentru a se actiona in mod eficace asupra legalitatii introducerii si scoaterii din tara a bunurilor apartinand persoanelor fizice si juridice, de a stabili respectarea masurilor de politica economica si de a asigura respectarea drepturilor statului privind taxele vamale.

Data fiind complexitatea operatiunii de vamuire, sunt organizate birouri vamale si in interiorul tarii care desavarsesc operatiunea vamala.

„În aplicarea prevederilor prezentului cod, prin termenii de mai jos se intelege:

a) reglementari vamale – dispozitiile cuprinse in prezentul cod, in regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum si alte acte normative care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal;

b) persoana – persoana fizica sau juridica;

c) persoana stabilita in Romania – o persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania sau o persoana juridica romana;

d) autoritate vamala – autoritate investita pentru aplicarea reglementarilor vamale;

e) birou vamal si punct vamal – unitati ale autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte formalitatile prevazute de reglementarile vamale;

f) statut vamal – clasificarea unei marfi ca marfa romaneasca sau straina;

g) marfuri romanesti – marfuri obtinute cu respectarea conditiilor de origine prevazute in prezentul cod;

h) marfuri straine – altele decat cele definite la litera g);

i) drepturi de import – taxele vamale, taxa pe valoare adaugata, accizele si orice alte sume care se cuvin statului la importul de marfuri;

j) drepturi de export – taxele vamale si orice alte sume care se cuvin statului la exportul de marfuri;

k) tarif vamal – tabel care cuprinde nomenclatura combinata a marfurilor, taxele vamale exprimate in procente, precum si cele rezultate din aplicarea masurilor tarifare preferentiale prevazute in reglementari legale;

l) datorie vamala – obligatia unei persoane de a plati drepturile de import sau export.

m) debitor vamal – titularul unei datorii vamale;

n) supraveghere vamala – orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale in acest domeniu;

o) control vamal – indeplinirea de catre autoritatea vamala a operatiunilor de verificare a marfurilor, a existentei si autenticitatii documentelor; examinarea evidentelor financiar – contabile si a altor inscrisuri ale titularilor de operatiuni; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor si al altor marfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative si alte sanctiuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementarilor vamale si a altor norme aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;

p) elemente de taxare – nivelul cotei procentuale prevazute in tariful vamal, metodele de determinare a valorii in vama si regulile de origine aplicabile;

q) destinatie vamala a marfurilor – plasarea marfurilor sub un regim vamal, introducerea lor intr-o zona libera sau antrepozit liber, reexportul acestora in afara teritoriului Romaniei, distrugerea sau abandonul in favoarea statului;

r) declaratia vamala – actul unilateral cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un regim vamal determinat;

s) declarant – persoana care intocmeste si depune declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia este intocmita declaratia vamala de catre mandatar sau comisionar;

t) liber de vama – actul prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratie vamale marfurile vamuite, in scopul prevazut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.

u) vamuire - ansamblul de operatiuni efectuate de autoritatea vamala de la prezentarea marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror alte bunuri pana la acordarea liberului de vama;

v) decizie vamala – orice act al autoritatii vamale, privind reglementarile vamale, adoptat de acestea, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane;

w) bunuri – marfuri, vietati, orice alt produs, precum si mijloace de transport.” [2 „Legea nr. 141”]

2.1.1 Sistemul institutional al autoritatii vamale

Autoritatea vamala, ca institutie publica este organizata si functioneaza conform unei hotarari de Guvern.

Actualmente, Directia Generala a Vamilor (D.G.V) infaptuieste in numele Ministrului Finantelor, politica vamala a Guvernului. Ea isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor H.G. nr. 147 din 12 martie 1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 71 din 9 aprilie 1996.

Directia Generala a Vamilor, condusa de un secretar de stat, are personalitate juridica, patrimoniu propriu si cont la banca. Pe plan teritorial functionand pe principiul ierarhiei administrative, sunt in subordinea Directia Generala a Vamilor, directiile regionale vamale si birouri vamale, care pot avea in cuprinsul lor si puncte vamale.

Vamile si punctele vamale sunt unitati operative, fara personalitate juridica, subordonate direct Directia Generala a Vamilor. Au ca atributii principale:

- vamuirea marfurilor tranzitate, precum si a celor primite sau trimise temporar;

- controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;

- supravegherea vamala a bunurilor care se afla sub regimul vamal;

- efectuarea controlului vamal si aplicarea taxelor vamale pentru bunurile apartinand persoanelor fizice;

- sanctionarea abaterilor de la regimul vamal;

- alte atributii in domeniul vamal, prevazute de lege.