Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea si analiza bilantului contabil in cadrul (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-in-cadrul-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-in-cadrul-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
MODELE DE BILANT SI PREZENTAREA STRUCTURII BILANTIERE
1. BILANTUL CONTABIL - MODEL ECONOMIC
2. FUNCTIILE BILANTULUI CONTABIL
3. MODELE DE BILANT
4. PREZENTAREA STRUCTURII BILANTIERE
5. NOILE REGLEMENTARI PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE in ROMiNIA, CONFORM ORDIN. M.F. NR.403/
CAPITOLUL II
LUCRARILE DE iNCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND LUCRARILE DE iNCHIDERE
A EXERCITIULUI FINANCIAR 2. STABILIREA BALANTEI CONTURILOR iNAINTE
DE INVENTARIERE
3. INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI
4. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE REGULARIZARE 5. STABILIREA BALANTEI CONTURILOR
DUPA REGULARIZARE
6. DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL
7. IMPOZITAREA PROFITULUI 8. REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
9. REDACTAREA BILANTULUI CONTABIL
10.VERIFICAREA si CERTIFICAREA BILANTULUI
CAPITOLUL III
ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE SI A REZULTATELOR
LA SOCOM - MUNCA COLECTIVA Cimpulung
1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE
MUNCA COLECTIVA CiMPULUNG SUPUSA ANALIZEI
2. PREZENTAREA BALANTEI CONTURILOR iNAINTE
DE INVENTARIERE, A OPERATIILOR DE INVENTARIERE
SI REGULARIZARE SI STABILIREA BALANTEI FISCALE
3. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PE BAZA DE BILANT
4. ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DE BILANT
CAPITOLUL IV
CONCLUZII
ANEXE:
- Bilant contabil incheiat la 31.12.1998
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIET?TII COMERCIALE

SOCOM MUNCA COLECTIV? CAMPULUNG

1. Cadrul legislativ

Societatea Comerciala MUNCA COLECTIV? SOCOM este o societate cooperatista mestesugareasca, adica este o societate independenta alcatuita din persoane fizice de diverse categorii sau calificari profesionale, care se asociaza pe baza consimtamantului exprimat in mod liber, in scopul desfasurarii unor activitati de productie, servicii si comerciale, catre urmareste realizarea de profit si crearea unui cadru de afirmare profesionala si protectie sociala a membrilor sai.

Societatea cooperatista mestesugareasca se constituie cu cel putin 50 membri si cu un capital minim de un milion lei.

Societatea supusa analizei se numeste MUNCA COLECTIV? SOCOM, are sediul in orasul CAMPULUNG, Str.Parcului nr. 1, jud.Arges, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1767/1991 si la DGFP ARGES sub nr. 14413/06.11.1991, inregistrandu-se ca persoana juridica ca urmare a hotararii adunarii generale din 31.07.1991

Bunurile din patrimoniul societatii MUNCA COLECTIV? SOCOM constituie proprietatea privata a acesteia.

Patrimoniul societatii, cu exceptia capitalului social nominalizat pe membrii cooperatori si membri asociati, este invizibil.

Societatea MUNCA COLECTIV? SOCOM are urmatorul obiect de activitate:

- lucrari la comanda in domeniul croitoriei de dama si barbati, marochinarie, incaltaminte, blanarie, argasitorie;

- confectii textile

- desfacerea de marfuri

- alte activitati economice, financiare si sociale care nu sunt interzise de lege.

Aceasta este constituita pe durata nelimitata. Calitatea de membru cooperator se dobandeste de catre orice persoana care a implinit varsta de 16 ani, fara deosebire de sex, nationalitate, convingeri politice sau religioase care are capacitatea sa desfasoare o munca utila pentru societate si este de acord cu prevederile statutului.

Organele de conducere si control ale societatii sunt :

- ADUNAREA GENERAL? si reprezinta reuniunea membrilor cooperatori pentru a delibera si a lua hotarari asupra tuturor problemelor ce privesc activitatea societatii

- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul de conducere, gestionare si reprezentare al societatii care asigura respectarea prevederilor statutului si infaptuirea hotararilor adunarii generale. Acesta este format din 5 membri.

- CENZORII sunt in numar de 3 persoane din care unul este contabil autorizat cu studii superioare .

In cursul anului 1999 societatea MUNCA COLECTIVA SOCOM a functionat cu un numar de 26 unitati din care 3 unitati de productie, 21, unitati prestari servicii in domeniul croitoriei pentru femei si barbati, tricotaje, marochinarie, blanarie, argasire si reparatii incaltaminte si doua magazine de desfacere a productiei proprii.

Responsabilitatile

Membrii cooperatori ai societatii nu vor raspunde personal de datoriile acesteia. in cazul in care datoriile societatii au la baza o cauza determinata personal de membrii sai, acestia vor raspunde material chiar in situatia pierderii calitatii lor de membri cooperatori, timp de 3 ani de la data constatarii daunei.

Capitalul social

Capitalul social va fi constituit din contributiile obligatorii si voluntare ale membrilor cooperatori ai societatii, avand un caracter variabil.

Contributiile obligatorii la capitalul social vor fi exprimate in titluri nominative, sub forma de librete de participare nominala, care vor reflecta valoarea contributiilor subscrise si a contributiilor varsate.

Contributiile voluntare la capitalul social vor fi exprimate in titluri nominative sub forma de librete de participare nominala, diferite de cele mentionate pentru contributiile obligatorii in care se va consemna si data hotararii de emitere si nivelul de dobanda stabilit. Libretele de participare nominala trebuie sa fie autorizate cu semnaturile presedintelui consiliului de administratie si a contabilului sef. Valoarea totala a contributiilor unui membru cooperator nu poate depasi 20 % din capitalul social al societatii. Contributiile se stabilesc si se achita in moneda nationala a Romaniei.

Adunarea generala va putea hotari ca aceste contributii sa fie in bunuri si drepturi, iar valoarea contributiilor care nu sunt sub forma baneasca, se va face de consiliul de administratie, la propunerea unei comisii de expertiza.

Taxa de inscriere

Cuanatumul taxei de inscriere a noilor membri cooperatori reprezinta 10 % din valoarea contributiilor obligatorii pe care acestia trebuie sa le verse. Pentru handicapati, elevi, studenti si pensionari, taxa este de 1 %.

Taxele de inscriere nu completeaza contributiile obligatorii la capitalul social.

Contributiile obligatorii

Contributia minima obligatorie pentru a fi membru cooperator al societatii cooperatise mestesugaresti este stabilita de adunarea generala, tinand seama de capitalul social minim si situatia membrilor cooperatori, dar nu mai putin de doua salarii minime brute pe tara stabilite oficial pentru ultima luna a anului precedent. Aceasta contributie trebuie achitata astfel:

- 25 % din valoarea contributiei in termen de 60 zile;

- 75 % se retine din salariul cuvenit in termen de 2 ani, dar nu mai mult de 15 % din salariul de baza lunar.

Contributiile voluntare

Contributiile voluntare se stabilesc anual de adunarea generala, astfel incat acestea sa asigure lichiditatile necesare functionarii normale a societatii. Acestea trebuie varsate in totalitate in momentul subscrierii si vor avea un caracter permanent, propriu capitalului social din care fac parte.

Exercitiul economic

Exercitiul economic va coincide cu anul calendaristic . in cazul societatilor cooperative mestesugaresti noi, primul exercitiu economic se va intinde pe durata de la data infiintarii pana la finele anului in curs. Consiliul de administratie este obligat sa asigure in termen de 2 luni de la inchiderea exercitiului, urmatoarele : bilantul contabil, contul de profit si pierderi, darea de seama explicativa, propunerile de distribuire a excedentelor si destinatia sau imputarea pierderilor. Costurile de bilant sunt evaluate cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii din Romania.

Rezultatele exercitiului economic

Determinarea rezultatelor exercitiului economic se realizeaza potrivit planului de conturi destinat societatilor cooperative mestesugaresti si in conformitate cu normele elaborate in acest scop de Ministerul Fianantelor.

Dupa deducerea cheltuielilor aferente activitatii desfasurate din veniturile incasate, se suporta direct din rezultatele cheltuielilor prevazute de lege si se creeaza fondurile admise de reglementarile in vigoare. Din volumul de profit ramas se plateste impozitul pe profit, rezultand profitul net.

Repartizarea profitului